Ein Stori

Ein Stori

Datblygodd diddordeb Rob mewn ffermio yn gynnar yn ystod ei blentyndod wrth iddo helpu ar dyddyn ei dad-cu, ac fel bachgen ifanc prynodd ychydig ddefaid ei hun i bori tir ei dad-cu. Daeth ei ddiddordeb mewn cigyddiaeth i’r amlwg o’r dyddiau a dreuliodd yn trysio dofednod gyda’i fam a fu’n enillydd nifer o wobrau NFYFC mewn Trysio Dofednod.

Yn fachgen lleol, a’i wreiddiau’n ddwfn yn ardal Llanfihangel-y-Creuddyn, mynychodd yr ysgol gynradd yno ac Ysgol Gyfun Penweddig.  Gadawodd yr ysgol yn 16 oed, a chafodd Rob waith dros yr haf mewn siop gigydd leol.  Cafodd flas cyflym ar incwm wythnosol rheolaidd a sefydlog ac yno yr arhosodd am y deunaw mis nesaf lle cyflawnodd ei brentisiaeth, gan ddatblygu ei sgiliau a’i ddealltwriaeth o’r grefft. Yna symudodd ymlaen i siop ‘Cash and Carry’ a’i ddyrchafu pan yn 19 oed yn Reolwr Cigyddiaeth, yr ieuengaf un o fewn y cwmni, ac arhosodd yno am y 9 mlynedd ddilynol.

Yn 1991, ar ôl ennill profiad sylweddol yn y grefft fwtsiera, mentrodd Rob i fyd busnes ei hun, gan brynu siop gigydd ynghanol tref Aberystwyth, a dyna sefydlu Cigyddion Rob Rattray.

Yn y dyddiau cynnar, cynhaliai’r fusnes un gweithiwr llawn amser ac un gweithiwr rhan amser yn unig. Gyda llaw, ni adawodd Paul Rowbotham, y gweithiwr llawn amser gwreiddiol, y fusnes o gwbl, ac erbyn heddiw ef yw Rheolwr y Siop.

Wrth i fasnach gynyddu dros y blynyddoedd ac i’w enw da dyfu felly hefyd tyfodd y busnes yn raddol yn rhy fawr i’r siop yn Stryd y Ffynnon Haearn. Roedd yn amlwg bod angen lle ychwanegol ar gyfer gwaith paratoi, ac felly yn 2003, adeiladwyd Uned Brosesu Cig ar y fferm yn Y Gors. Mae’r uned wedi profi yn ased angenrheidiol i dyfiant y busnes; dyma bellach y safle lle caiff yr holl gig a chynnyrch cig ei baratoi yn barod i’w werthu yn y siop ac i’r farchnad arlwyo. Mae’n caniatáu i’r siop ganolbwyntio ar fasnach manwerthu gan ffocysu ar weini a chynorthwyo’r cwsmer, sydd wrth gwrs yn asgwrn cefn y fusnes. Dros y blynyddoedd, mae’r busnes wedi tyfu’n aruthrol, diolch i gefnogaeth barhaus a nawdd y cwsmeriaid ffyddlon. Mae’r busnes yn cynnal chwech aelod llawn amser a 4 aelod rhan amser rheolaidd o staff, pob un wedi eu hyfforddi i’r safon uchaf er mwyn sicrhau bod cig yn cael ei baratoi a’i gyflwyno yn y ffordd orau bosib i’r cwsmer. Yn ystod y cyfnod hwn, mae Rob hefyd wedi datblygu ac ehangu yn raddol ei fenter ffermio, ond yn dal i ystyried ei hun fel ‘Bwtsiwr-Ffermwr’, sy’n ffermio i gyflenwi ei fusnes gigyddiaeth a thrwy hynny yn cyflenwi cig o safon y mae’r farchnad yn hawlio.

“Rydym bob amser wedi, ac fe fyddwn bob amser yn trysori ein gwerthoedd ‘hen ffasiwn’ o wasanaethu’r cyhoedd; dyma beth sy’n gwneud ein busnes yr hyn welwch chi heddiw.”

Rob Rattary yn y siop yn Aberystwyth