Ein Tim

Rob Rattray

Rob Rattray

Perchennog

Sefydlwyd y busnes gan Rob Rattray ei hun yn 1991.   Yn Gymro-Cymraeg lleol efo dros 35 mlynedd o brofiad yn y busnes bwtsiera. Dysgodd ei sgiliau bwtsiera a rhedeg busnes tra’n cyflawni ei brentisiaeth mewn busnes cigyddiaeth lleol a rheoli busnes cyfanwerthu cig yn yr ardal.   Ond yn 1991 mentrodd i fyd-busnes, gan sefydlu busness Cigyddion Rob Rattray a thaflu  ei holl egni a’i frwdrydedd i’r busnes.    Ers agor y drysau yn 1991 mae’r busnes wedi ehangu a datblygu yn sylweddol.   Yn gyfochrog a hyn, datblygodd fusnes o amaethu ac mae’n ystyried ei hun yn “gigydd sy’n ffermio i gyflenwi ei fusnes bwtsiera”,   Ei nodwedd yw cyflenwi cig o’r radd flaenaf ac mae’n medru cyfuno ei ddiddordeb a’i wybodaeth o ffermio gyda chigyddiaeth a dewis stoc o’r safon orau i’w fusnes.

“Rwy’n falch o fod wedi sefydlu fy musnes cigyddiaeth fy hun sy’n gwasanaethu fy nghymuned.   Y bwriad yw cynnig cynnyrch o’r radd flaenaf ynghyd â gwasanaeth o safon.”

  • C.I.E.H.  Lefel 4 (Uwch) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel
  • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol
Paul Rowbotham

Paul Rowbotham

Roedd Paul yn un o’r ‘asedau’ a “etifeddod” Rob pan brynodd y siop ‘nol yng Ngorffennaf 1991.  Mae Paul wedi parhau yn driw i’r busnes byth ers hynny ac wedi gweld y busnes yn tyfu a datblygu ers y dyddiau hynny.  Mae wedi ei hyfforddi’n dda, yn brofiadol mewn sgiliau cigyddiaeth a thros y blynyddoedd mae wedi dod i adnabod yr holl gwsmeriaid ffyddlon gan ddeall eu gofynion.

  • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
  • Cwblhau cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

Mae’n mwynhau eu sgyrsiau cyson a hefyd cwrdd â chwsmeriaid newydd

“Ar ol dros 25 mlynedd o weithio gyda Rob rwy’n credu bod fi’n dod i ddeall ei ffordd! Ni gyd yn cyd-dynnu yn dda yma a cael lot o hwyl yn cwrdd a chwmeriaid”

Dennis Griffiths

Dennis Griffiths

Ymunodd Dennis â ni ym 1997 ar ôl hyfforddi fel cigydd ac ennill profiad mewn adran cigyddiaeth archfarchnad lleol.  Mae’n aelod gwerthfawr, dibynadwy a chywir o’r tîm gan ddweud

“Mae gennym hyder mawr yn ein cynnyrch a gallwn weithio’n hyderus yn gwybod ein bod yn cynnig dim ond y gorau o ran safon i’n cwsmeriaid.”

  • C.I.E.H. Lefel 3 (Canolradd) Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel
Gwilym Jones

Gwilym Jones

Ymunodd Gwilym a’r cwmni yn llawn amser yn haf 2015.  Mae’n Gymro-cymraeg lleol a ddysgodd ei sgiliau bwtsiera tra yn gweithio fel bachgen ifanc yn siop  Owen J Davies yn Northgate Street, Aberystwyth.   Ar ymddeoliad OJ, gadawodd y busnes cig a bu’n gweithio am flynyddoedd yng Nghlwb Golff Aberystwyth cyn ymuno a ni.  Mae Gwilym  yn hyblyg yn gweithio nail ai yn y siop neu’r uned neu allan ar y van ac yn hoff o’r amrywiaeth gwaith.

  • C.I.E.H Level 2 Award in Food Safety for Manufacturing

’Rwyn hoffi’r amrywiaeth yn y gwaith. ‘Rwyn mwynhau cwrdd a chwsmeriaid a chael sgwrs gyda hwn a llall ac mae lot o dynnu coes efo’r cwsmeriaid rheolaidd…yn aml iawn am ganlyniadau gemau peldroed…Arsenal yw y gorau cofiwch!

Dennis Hodges

Dennis Hodges

Yn 2016 daeth yr ail Dennis atom, a dyma achosi cymlethdod! Galw “Den” a naill ai’r ddau neu neb yn ymateb! Wedi treilio ei oes yn dod i’r Borth ar ei wyliau, death yn amser i Dennis symud i’r ardal yn barhaol. Wedi gweithio am flynyddoedd yn y diwidiant cig yn ardal Henffordd, mae ganddo brofiad eang yn y gwaith ac mae wedi dod a syniadau newydd i’r busnes.

Dafydd Davies

Dafydd Davies

Bachgen lleol, sy’n Gymro-Cymraeg yw Dafydd ac wedi ymuno a ni yn Nhachwedd 2018.    Mae’n  awyddus i ddysgu’r grefft o baratoi cig ac mae yn ymroi dan hyfforddiant Rob a Paul i wella ei sgiliau a meistroli’r grefft.     Bydd yn gweithio yn yr Uned Gig ac yn y Siop ac mae’n siwr y daw i adnabod ein cwsmeriaid yn fuan iawn.

“’Rwyn edrych ymlaen i ddysgu crefft newydd a dod i adnabod y cwsmeriaid”

Steffan Rattray

Steffan Rattray

Er fod Steffan yn astudio ar gyfer ei arholidau mae’n chwilio’r amser i gynorthwyo ym mhob agwedd o waith y busnes. Caiff ddysgu’r grefft o dorri cig gan ei dad, ac ar ol ysgol, ar benwythnosau neu yn ystod y gwyliau bydd yn gweithio yn y siop, yr uned cig neu ar y fferm. Chwarae rygbi sydd hefyd yn mynd a’i frid gan chwarae i Dimoedd Ieuenctid Aberystwyth a Cheredigion.

Elin Rattray

Elin Rattray

Aelod ieuengaf y teulu a’r tim yw Elin, sydd hefyd yn barod i gynorthwyo ar ol ysgol ac yn ystod y gwyliau a’r penwythnosau ym mhob agwedd o waith y busnes. Mae’n mwynhau cwrdd a gweini cwsmeriaid ac yn fwy hoff o sgwrsio’n ddibendraw a chreu drigioni.

Sheila Rattray

Sheila Rattray

Mae Sheila, gwraig Rob, yn gyfrifol am weinyddu’r busnes, ac er ei bod yn hoff o redeg y swyddfa, bydd yn aml iawn i’w gweld yn yn y siop, yr uned neu’r fferm, gan droi ei llaw i gynorthwyo lle bynnag mae’r angen, .

“Rydym yn ffodus i gael tîm da o staff sydd i gyd yn cyd-weithio  mewn ymgais i gynnig y gorau posib mewn safon a gwasanaeth i’n cwsmeriaid.”

  • C.I.E.H. Lefel 3 Gwobr mewn Rheolaeth Bwyd Diogel (Canolradd)
  • Cwblhau Cwrs Rheolwyr Glendid Cig a HACCP Cigyddion cyfanwerthol

“Rwy’n gwerthfawrogi ffyddlondeb ac ymroddiad fy staff i gyd. Mae cael tim dibyniadwy o staff yn hanfodol i rediad y busnes. ” medd Rob