Y Gymuned Leol

“Busnes lleol   …………   yn cyflenwi cynnyrch lleol   ……….   i gwsmeriaid lleol   ……….   yn cyflogi staff lleol   ……….   sy’n cefnogi’r gymdeithas leol”.

Mae’r gair “lleol” yn holl bwysig o fewn ein busnes.  Rydym fel busnes, teulu a staff yn byw yn lleol ac yn deall gwir arwyddocâd a phwysigrwydd cymuned leol a phob un ohonom, mewn wahanol feysydd ynglwm wrth y gymuned leol.  Ein cwsmeriaid a chefnogaeth leol yw asgwrn cefn ein busnes ac felly rydym yn ymdrechu i ymwneud cymaint â phosib â’r gymuned: Fel cyn ennillydd Cap Ieuenctid  Cymreig, mae Rob yn sylweddoli y cyfraniad y mae rygbi yn gyffredinol, Clwb Rygbi Aberystwyth, a bod yn aelod o dîm,  wedi ei wneud i ffurfio ei gymeriad cryf a’i benderfyniad i lwyddo ym mha bynnag faes.  Fel cydnabyddiaeth o hyn mae Rob wedi noddi Tîm Ieuenctid Clwb Rygbi Aberystwyth ers blynyddoedd lawer, ac yn dilyn gemau’r clwb yn rheolaidd gan ymfalchio yn llwyddiant y tim cyntaf yn 2016 wrth ennill y Gyngrair ac esgyn i’r Adran Gyntaf. Pob lwc yn y tymor nesaf fechgyn! Mae Rob a Sheila eu dau yn gyn aelodau brwd o Fudiad y Ffermwyr Ifainc ac yn cefnogu gweithgareddau’r Mudiad yn lleol, sirol a chenedlaethol, ac yn rheolaidd yn hyfforddi aelodau ar gyfer barnu stoc.  Balchder mawr yn 2015 oedd gweld y genedlaeth nesaf yn llwyddo ar lefel sirol a Chenedlaethol. Cefnogwn amrywiol weithgareddau eraill o fewn ein cymuned mewn wahanol ffurf gan gynnwys

  • creu selsig unigryw oren a glas (selsig y bad achub) i godi arian i ddathlu 150 mlynedd RNLI Aberystwyth
  • creu selsig ‘Mr Urdd’, gwyrdd, gwyn a choch i ddathlu ymweliad Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd â Cheredigion.    Denodd ddiddordeb y plant, codi eu hymwybyddiaeth a’u dealltwriaeth o’r cynnyrch maent yn fwyta, ac ers hynny mae’r rhain wedi tyfu yn un o’n selsig mwyaf poblogaidd ac mae wedi creu diddordeb ein cwsmeriaid ym mudiad Urdd Gobaith Cymru.
  • Gwnaed selsig ‘ Pencampwriaeth y chwe gwlad” yn ystod Twrnameint y Chwe Gwlad fel danteithfwyd blasus i gefnogwyr rygbi llwglyd.

RNLI Aberystwyth yn dathlu 150 oed efo Selsig yr RNLI

Rydym yn falch o gefnogi pob gweithgaredd lleol, llawer rhy niferus i’w rhestru, ac yn ymfalchïo o weld plant ysgol Llanfihangel y Creuddyn yn cymryd rhan ac yn llwyddo mewn gwyliau chwaraeon gan wisgo cit chwaraeon noddedig Rob Rattray! Mae’r teulu cyfan yn gyn-ddisgyblion o Ysgol Llanfihangel y Creuddyn a balchder mawr yn ystod dathliadau 175 mlwydd oed yr ysgol yn 2013 oedd medru olrhain 8 cenhedlaeth o gyswllt a’r ysgol yn ol i’r dechrau un yn 1838!!   Cyhoeddwyd llyfryn swmpus 130 tudalen yn olrhain hanes yr ysgol o’r cychwyn cyntaf ac mae copiau ar gael.

Llanfihangel y Creuddyn

Llanfihangel y Creuddyn


Llanfihangel y Creuddyn

Llanfihangel y Creuddyn

Yn dilyn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru rydym yn amal iawn yn cynnal Sioe Garcas boblogaidd yn ein Huned Gig, pan fyddwn yn croesawi ffermwyr, bridwyr, arddangoswyr a chwsmeriaid i weld ein pryniannau o’r Sioe ar ffurf carcas.   Mae Rob yn arddangos rhinweddau pob carcas gan esbonio beth mae’n chwilio amdano mewn carcas delfrydol.  Mae hyn, fe deimlwn, yn rhoi goleuni pellach i’r cynhyrchwyr o’r cynnyrch delfrydol terfynol ac yn eu galluogi i gynhyrchu y carcas delfrydol ar gyfer marchnad y cigydd.  Rhydd gyfle i gwmeriaid i weld safon y bîff a gynigir i’r Nadolig ac i ddethol yn bersonol eu toriadau o’r carcas. Yn yr Uned Gig rydym yn aml yn cynnal Arddangosfa Torri Carcas i grwpiau, gan gynnwys C.Ff.I, S.Y.M., Merched y Wawr, Grwpiau Trafod, Grwpiau Tir Glas a Chlybiau Gwragedd Fferm.  Mae Rob yn arddangos sut mae’n torri carcas cig oen, porc neu bîff ac yn trafod yr amrywiol doriadau sydd ar gael.

Selsig Mr Urdd

Rob Rattray gyda’r RNLI

Ras Rafftiau ar gyfer dathliad yr RNLI