Siop Siarad

Siop Siarad

Paratowch at Nadolig 2020

Paratowch at Nadolig 2020

Mae bwrlwm y siopa Nadolig yn argoeli i fod yn wahanol iawn eleni. Felly gadewch i ni wneud beth gallw ni i helpu’n gilydd. Os fedrwn cael archebion fewn yn gynnar fe allwn wedyn wneud ein gorau i drefnu amserau casglu a darparu i siwtio pawb. Mwy pwysig na dim, mae...

Cario i’r Car

Cario i’r Car

Os na fedrwch barcio yn agos i’r siop, bydd aelod o’n staff ond yn rhy barod i ddod a’ch siopa i’r car i chi. Maent wrth eu bodd yn cael cyfle i ddianc o’r siop am dro bach ambell waith!!

Trefniadau cludiant

Trefniadau cludiant

Rydym yn newid trefniadau cludo fel a ganlyn. Byddwn yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau nodedig. Mae angen archebu y diwrnod cynt. Diolch am bob cydweithrediad Bore MERCHER - Llanfarian, Llanilar, Llangwyryfon, Llanrhystud, Aberaeron. Pnawn MERCHER - Penrhyncoch,...

40 mlynedd o fwtsiera

40 mlynedd o fwtsiera

Ble aeth y deugain mlynedd diwethaf! Gadael ysgol yn 16 a chael cynnig gwaith dros yr haf efo Maldwyn ac Emma yn siop Morgans. Bwrw mhrentisiaeth yno dan lygad craff aelod arall o'r staff, gwr o'r enw Mr Kraiche. Maldwyn a mi'n cytuno ei fod yn grefftwr yn y maes ac...

Cludiant i gwsmeriaid

Cludiant i gwsmeriaid

Rydym yn cludo archebion i gwsmeriaid lleol yn ol y trefniant hyn (gall newid yn ol y gofynion) Dydd Mawrth - Lleol Dydd Mercher - i'r gogledd i gyfeiriad Tre'r Ddol, Penrhyncoch ac ati Dydd Iau - i'r de i gyfeiriad Llanrhystud, Llanilar, Trawscoed ac ardaloedd ar y...

Siopa’n haws

Siopa’n haws

Er mwyn hwyluso eich dull o siopa rydym yn cynnig pecyn teuluol am £40 tebyg i hyn (cynnwys yn newid o wythnos i wythnos). Archebwch ymlaen llaw ar 01970 615353 neu ebostiwch robrattray@hotmail.co.uk.

NEWIDIADAU i’r SIOP

NEWIDIADAU i’r SIOP

Er mwyn ceisio diogelu iechyd ein staff a'n cwsmeriaid mae wedi bod yn hanfodol i wneud newidiadau o fewn ein busnes. Rydym nawr yn gwasanaethu ein cwsmeriaid dros garreg y drws. Er fod ein cynnyrch i gyd ar gael ac i'w gweld yn y ffenestr, nid oes mynediad i'r siop i...

Ga’ i honna

Ga’ i honna

[:en]Rob calls in with Russell Gibbons to see how the turkeys are doing and picks his bird for Christmas. Arders are prepared and hand picked to suit each customers personal requirements, Choice of local farm Turkeys, Geese, Chickens and Ducks.

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Rhai o'r rhubannau a dderbyniwyd efo'r stoc a brynasom yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Cardiau coch efo moch a arddangoswyd gan ein cyflenwyr wythnosol, Brinley a Carwyn Davies, Penlan ac sydd ar ei ffordd yn ol atom. Rhuban Prif Bencampwr yn adran y Gwartheg Duon...

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebion at Y Nadolig yn dod fewn nawr. Twrciod fferm eto eleni o'n cyflenwr cyson Russell Gibbons sydd wedi bod yn ein cyflenwi a twrciod o'r radd flaenaf ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dethol pob archeb yn unigol i gwrdd a'ch gofynnion. Archebwch yn gynnar i'n helpu...

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Wythnos diwethaf bu Trystan Davies ar gwrs hyfforddiant dan nawdd Hybu Cig Cymru i Gaerdydd, lle cafodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd o dorri a pharatoi cig. Bu'n siarad ar Radio Caerdydd y bore yma am ei ddiddordeb yn y gwaith. Gan fod ganddo ddiddordeb a phrofiad...

Robert Rattray FRAgS

Robert Rattray FRAgS

Anrhyded i Robm yn Sioe Frenhinol 2019 oedd iddo gael ei anrhydeddu a'i wneud yn Gymrodor o Gymedeithas y Sioeau Brenhinol. Derbyniodd yr anrhydedd hwn a balchder am ei gyfraniad parhaol i ddatblygaidau ynglwm ag amaethyddiaeth.

Diwrnos pluo ers talwm

Diwrnos pluo ers talwm

Hen lun a ddaeth i law o deulu Rob ar ddiwrnod pluo. Byddent yn magu a chadw nifer fawr o dwrciod ar gyfer y Nadolig ac yn ol traddodiad byddai aelodau o'r teulu, cymdogion a ffrindiau yn crynhoi ar ddiwrnod pluo i gynorthwyo efo'r gwaith. Diolch i Rhiannon Williams...

Nadolig Llawen!!

Nadolig Llawen!!

Well dyna prysurdeb y Nadolig drosodd am flwyddyn arall!! Diolch i'n holl gwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a chyfeillion am eich cefnogaeth eto dros Nadolig 2018 a thrwy'r flwyddyn. Joiwch eich Nadolig a phob hwyl dros yw Wyl. Diolch i'r tim o staff am eich gwaith...

Twrciod yn dechrau cyrraedd

Twrciod yn dechrau cyrraedd

George Gibbons Brynblodau yn cyrraedd efo rhai o'r twrciod cynnar. Teulu Gibbons wedi bod yn ein cyflenwi am dros 20 mlynedd. Onid ydi hyn yn dwedu y cyfan!! Does dim gwell i ni fel busnes na gwybod y gellir dibynnu ar ein cyflenwyr i ddarparu twrciod o'r un safon...

Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Dafad flwydd o'r ddiadell, Rattrays Cymraes yn cipio'r wobr gyntaf yn nosbarth y defaid blwydd ac yn mynd ymlaen i fod yn Is-Bencapwr y sioe yn Arwerthiant y defaid Beltex ym Marchnad y Trallwng heddiw. Mae Cymraes yn ferch i Dooley thurstan ac un o ddefaid hynaf ein...

Pencapwyr Moch y Ffair Aeaf

Pencapwyr Moch y Ffair Aeaf

Rob Rattray wedi prynu Pencampwyr Moch y Ffair Aeaf ar gyfer eu gwsmeriaid i'r Nadolig. Pencampwr y Par Buddugol oddiwrth bridiwyr lleol, Myrddin James, Llangeitho a Phencampwr Unigol Adran y Mochyn wedi cael ei gynyrchu a'i arddangos gan Brinley a Carwyn Davies ac...

Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Llongyfarchiadau mawr i Steffan ac Elin Rattray ar ddod i'r brig yn y cystadleuaethau Barnu Carcas Wyn C.Ff.I. Cymru yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd wythnos hyn. Steffan yn fuddugol dan 18 ac Elin dan 16. Da iawn chi'ch dau. Daliwch ati.

Pencampwyr y Moch!!

Pencampwyr y Moch!!

Llongyfarchiadau i enfawr i Brinley a'r teulu o fferm Penlan ar ennill Prif Bencampwriaeth y Moch Unigol yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Mor falch o'i llwyddiant. Mae'r Brinley a'r teulu wedi bod yn cyflenwi moch ar ein cyfer ers dros ugain mlynedd a'r moch yn gyson...

Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

"Roedd yn fendigedig i gael y cyfle i farnu Sioe mor dda o wartheg o safon mor uchel. Aeth y Bencampwriaeth i hether oedd yn llawn cig a byddai yr union math o anifail byddwn yn dewis i'm musnes i. Mwynhaeais y profiad o farnu yn Bingley Hall ac mi wnes i a fy nhyd...

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Mor braf medru croesawi Nick Zalick i'r siop heddiw! Bu Nick yn gefnogol iawn imi fel cigydd ifanc yn ystod y 1980au gan ddysgu llawer i mi am ddulliau newydd o dorri ac arddangos cig oen. Rhoddodd anogaeth a chefnogaeth imi wrth fentro i fyd busnes yn 1991 a byddaf...

Cwsmer hapus

Ffiona Lisa Henson reviewed Rob Rattray Butchers – 5 star. Mathew recommended me on what steak he thought was best to choose, from they're delicious looking selection, for our night in.. I've got to say he was spot on, it was absolutely delicious. We both enjoyed our...

Dewch a’r Barbeciw allan!

Dewch a’r Barbeciw allan!

Mae'r gaeaf drosto o'r diwedd a thywydd braf y gwanwyn wedi cyrraedd! Dewch a'r barbeciw allan a mwynhewch yn yr haul! Amrywiaeth o fyrgers, kebabs, selsig a llawr mwy. Rhowch alwad i;r siop 01970 615353 i archebu nawr..... neu anfonwch neges ebost...

Pasg Hapus

Pasg Hapus

Oriau agor y Pasg Dydd Iau - Ar agor 8am - 5.30pm Dydd Gwener Y Groglith - Ar gau Dydd Sadwrn Pasg Ar agor 8am - 4pm Dydd Llun Pasg Ar gau Dydd Mawrth Ar agor 8.30am - 5pm Mwynhewch yr Wyl.

4.8 allan o 5 am y Porc Pei!

4.8 allan o 5 am y Porc Pei!

4.8 allan o 5 am ein Porc Pei! Gwelwch adolygiad porcpeisbach ar Instagram. "Dyma beth oedd Byrbryd o'r radd flaenaf draw yn Aberystwyth. Mae'r cigydd yn adnabyddus yn y dre am grefftio Porc Pei blasus. Roedd y crwst yn ddigon friwsiog a dennau a oedd yn gyfuniad da...

Cymeriadau Aberystwyth

Cymeriadau Aberystwyth

Dennis Griffiths sy'n aelod ffyddlon o'n staff sy'n ymddangos mewn erthygl am gymeriadau Aberystwyth!! Da iawn Den. "Rwy wedi bod yn dosbarthu cig i fwyty lleol. Mae sawl un yn y dre ag archeb wythnosol gyda ni. Mae angen dadlwytho'r fan nawr, wedyn paratoi'r cig...

Countryfile Winter Diaries

Countryfile Winter Diaries

Beth mae Rob yn neud efo Jules Hudson?? Hybu cig coch gorau Cymru ar raglen Countryfile Winter Diaries Tiwniwch fewn i Winter Diaries nos Fawrth i weld yr adroddiad o'r Ffair Aeaf ddiwedd llynedd, yn son am safon bwyta cig coch.

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn newydd Dda i'n holl gwsmeriaid. Diolch am bob cefnogaeth a chyfeillgarwch dros y flwyddyn ddiwethaf. Fe'i gwerthfawrogir yn fawr. Mwynhewch ddathliadau'r flwyddyn newydd ac edrychwn ymlaen i'ch gweld eto yn 2018. Joiwch.

Nadolig Llawen i chi!

Nadolig Llawen i chi!

Dymuno Nadolig Llawen i'n holl gwsmeriaid a diolch am eich cefnogaeth dros y Nadolig a bob amser. Pob hwyl gyda'r coginio a joiwch yw Wyl gan obeithio y galwith sion Corn gyda chi i gyd!! Nadolig llawen.

Nadolig drosto am flwyddyn arall!!

Nadolig drosto am flwyddyn arall!!

Wel, dyna ni! Dyna Nadolig drosto am flwyddyn arall. Diolch i'r tim i gyd am eich gwaith di-flino dros yr wythnos diwethaf. Pawb wedi cyd-dynnu a bwrw ati i sichrau fod pob dim yn mynd yn hwylus, Diolch i chi gyd. Nawr bant a ni am sit-down a thamaid i fwyta...

12 Dydd y Nadolig

12 Dydd y Nadolig

Ennillydd cystadleuaeth "12 Dydd y Nadolig" a gafodd ei redeg gan gwmni Alexanders Estate Agents, yn ystod yr wythnosau diwethaf, Beverley Hemmings yn casglu ei gwobr y pnawn yma o'r siop. Wel am ennillydd balch!! a ninnau'n falch iawn hefyd.....ei theulu wedi bod yn...

Edrychwch ar ol eich dofednod

Edrychwch ar ol eich dofednod

Cadwch eich dofednod yn yr oergell tan noswyl y Nadolig!! Dydi'r garej, sied neu conservatori ddim digon oer!!. Mae'r tywydd yn fwyn iawn. Rhowch y gofal gorau i aderyn pwysiaf y flwyddyn!! Joiwch y cinio a Nadolig llawen i chi gyd.

Paratoi cig eidon y Nadolig

Paratoi cig eidon y Nadolig

Y tim wrthi yn paratoi cig eidon y Ffair Aeaf i’r Nadolig. Y gwaith "caib-a-rhaw" yn cael eu wneud yn ein uned yn barod i fynd i'w arddangos a'i werthu yn y siop erbyn y Nadolig. Bydd dewis eang o dorriadau ar gael. Archebwch nawr.

Taleb ar gael

Taleb ar gael

Struggling for ideas? Why not give a Rob Rattray Butchers Gift Voucher this Christmas? Beth am roi Taleb i siop Rob Rattray y Nadolig yma? Anrheg defnyddiol i'w wario unrhyw adeg.

Ein cyflenwr ers bron 20 mlynedd

Ein cyflenwr ers bron 20 mlynedd

Mae Russell Gibbons a'r teulu yn Fferm Brynblodau, Tregaron, wedi bod yn cyflenwi twrciod ffres i ni yn gyson ers bron 20 mlynedd. Maent yn cael eu magu yn draddodiadol ar faes y fferm yn cael y rhyddid i redeg fewn ac allan i'r caeau fel y mynant ac ar dywydd llai...

Porc a Bacwn i’r Nadolig

Porc a Bacwn i’r Nadolig

Moch o'n cynhyrchwr wythnosol Brinley davies yn ennill Is-Bencapwriaeth y moch sengl yn y Ffair Aeaf ac yn cael ei brynu gan Rob Rattray yn y Ffair Aeaf ynghyd a 5 o foch eraill. Llongyfarchiadau Brinley, Carwyn, Eifiona a'r teulu i gyd. Ni'n falch iawn o'ch...

Twrciod Ffres o Fferm Brynblodau

Twrciod Ffres o Fferm Brynblodau

Archebwch ein dofednod ymlaen llaw i sichrhau eich gofynnion i'r Nadolig. Mae gennym amrywiaeth eang o dwrciod ffres o fferm Blaenblodau (ein cyflenwr cyson ers bron 20 mlynedd). Gwyddau, Cywion Ieir a Hwyaid Ffress o Ffermydd Lleol hefyd. Rgaid archebu ymlaen llaw....

Siop Clettwr

Siop Clettwr

Pob lwc i Siop a Chaffi Clettwr ar ei agoraid newydd. Amrywiaeth eang o fwydydd yma gan gynnwys ein bacwn cartref, selsig amrywiol, cyw iawr, briwgig cig eidon a llawer mwy.

Bois y selsig!

Bois y selsig!

Bois wrthi yn brysur gwneud selsig! Paratoi'r cyfan ein hunain a llaw yn ein Uned gig gan ddefnyddio porc o'r safon orau o fferm lleol Penlan i gynhyrchu armrywiaeth o selsig o wahanol flasau bob wythnos. Variety of flavours every week.

Pork Pei Blasus!!

Pork Pei Blasus!!

Some people ❤ #chocolate but my weakness is #porkpie . Thank you #rob Rattray butchers #aberystwyth for beautiful crisp pastry, tasty filling and surely the best ever pork pie in Wales meddai Rachel Beyonce Hubbard

Cig Oen Tymor Newydd

Cig Oen tymor Newydd ar gael nawr. Cig o'r ansawdd gorau wedi ei gynhyrcu a'i fagu yn lleol gan Gwyn, Enid a Gareth Jones ar fferm y Morfa, Llanrhystud. Maent yn arbennigwyr ar gynhyrchu stoc o'r radd flaenaf ac meddent "mae ein hegwyddorion wed aros yr un fath, ac...

Sal Cymruad Poeth Llawn Lles Cig Oen

Sal Cymruad Poeth Llawn Lles Cig Oen

Rhannu rysiat Bwyta Cig Oen Cymru & Chig Eidion Cymru 225g (8 owns) O stêcs coes Cig Oen Cymru heb lawer o fraster, wedi'u torri'n stribedi tenau 5ml (1 llwy de) O olew olewydd 15ml (1 llwy fwrdd) O saws soi - heb siwgr ac yn isel mewn halen 100g (4 owns) O quinoa...

Sul y Mamau Hapus

Sul y Mamau Hapus

Plesiwch Mam ar Sul y mamau drwy goginio Cinio Rhost i'r teulu cyfan.... a chlirio fynny wedyn!! Dewis o Gig Eidon gorau Cymru, Cig Oen blasus Dyffryn Ystwyth, Porc lleol o fferm Penlan neu Gyw Iar Fferm

Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Falch o allu dweud ein bod wedi llwyddo i brynu Prif Pencampwr Unigol y Moch yn y Ffair Aeaf heddiw ynglyd a 9 o foch eraill. Rydym am sicrhau y byddwn yn medru cynnig cig moch gorau Cymru i'n cwsmeriaid y Nadolig yma! Dewch draw i brofi peth ohonno!

Barnu Carcas Wyn

Barnu Carcas Wyn

llongyfarchiadau i dim CFFI Ceredigion am ddod yn drydydd fel tim yn y gystadleuaeth barnu carcas wyn. Dyfrig Williams, Huw Lewis (3ydd dan 21); Steffan Rattray (ail dan 18) ac Elin Rattray yn derbyn tystysgrifau tim oddiwrth Llysgenhades Sioe 2016. Da iawn chi.

25 years in business

25 years in business

Today Rob Rattray celebrated 25 years in business. Thanks to all the loyal customers who have supported us over the years. We very much appreciated your loyalty and know many customers have been loyal throughout the entire period.

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Llongyfarchiadau i bwyllgor Sioe Aberystwyth am drefnu sioe dda iawn o ddefaid.   Mwynhawyd diwrnod da o arddangos gan ddod oddi yno efo Is-bencampwriaeth gwrywaidd y Beltex efo hwrdd blwydd "Rattrays Alfred". 3ydd efo Oen Fenyw.  1af Grwp Beltex. 

Stocman o fri

Stocman o fri

Balchder mawr oedd gweld Tim Barnu Stoc CFFI Trisant, wedi eu hyfforddi gan Rob Rattray, yn ennill y gystadeuaeth barnu defaid Lleyn yn Rali CFFI Ceredigion dydd Sadwrn.   Steffan Rattray yn fuddugol dan 16, ac ef a Rhys a Huw Lewis  yn cipio'r cwpan am y tim...

The Harrow at Little Bedwyn

The Harrow at Little Bedwyn

Gweler flas o Gig Oen Dyffryn Ystwyth o'n siop ni yn cael ei weini'n gain yng ngwesty meothus  "The Harrow at Little Bedwyn", ym Marlborough, Wiltshire, yr wythnos hon.   Mae Roger Jones sy'n hawlio "Seren Michelin" yn gwsmer cyson ac derbyn cig oen oddiwrthym drwy...

Y Ffarmers

Y Ffarmers

Llongyfarchiadau Rhodri ac Esther yn Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn, ar gael eu henwebu ar restr Walesonline.co.uk  fel un o'r "18 gorgeously cosy Welsh Pubs you'll never want to leave".   Falch i fedru eich cyflenwi efo cynnyrch hollol lleol i Llanfihangel.

Ffenestr heddiw

Ffenestr heddiw

Dewis o Gig Oen Dyffryn Ystwyth o'n fferm ni ein hunain;   Porc Penlan, cig Eidion lleol Ceredigion o Fferm Morfa, Llanrhystud a Chyw Iau Maes Cefnllan y penwsnos yma.   Hefyd Selsig y chwe gwlad,  Chorizo, Slimmers Porc; Cig Oen, Mintys a Mel; Porc a Chennin; Porc;...

Selsig y Chwe Gwlad

Selsig y Chwe Gwlad

"Selsig y  Chwe Gwald" ar gael yn ystod y  tymor Rygbi Rhyngwladol yn unig.  Peidiwch a'i miso!     Digon o'r porc gorau Cymreig lleol efo ysgytwad o flasau rhyngwaldol.    Adlewyrchiad o'r hyn sydd i ddod yn ystod y Bencampwriaeth.  Pob lwc i dimoedd Cymru y...

Croeso i Dennis

Croeso i Dennis

Croeso i aelod newydd o staff sydd wedi ymuno a'r tim ers dechrau'r flwyddyn.   Daw Dennis Hodges atom o Swydd Henffordd, wedi gweithio yn y diwidiant cig am dros 30 mlynedd mae ganddo brofiad helaeth o weithio mewn siopau Cigydd ac hefyd mewn ffactoriau prosesi.  ...

Da iawn Y Ffarmers

Da iawn Y Ffarmers

Llongyfarchiadau i Rhodri ac Esther yn ein tafarn lleol Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn am gael eu henwebu yn y "The Telegraph's Top Chef's Favourite Restaurants". Falch iawn drosto chi.   Dyma oedd gan Elisabeth Luard, i ddweud Elisabeth Luard, 9.Y Ffarmers,...

Cyfarchion y Tim

Cyfarchion y Tim

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda wrth y tim i gyd. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth yn 2015. Merry Christmas and a Happy New Year from the Rattray team. Thanks to all our customers for their support in 2015.

Barnu Carcas Wyn

Barnu Carcas Wyn

Profodd y genedlaeth nesaf o deulu Rattray eu gallu i adnabod stoc o ansawdd yr wythnos yma, drwy dod i'r brig yng nghystadleuaeth Barnu Carcas Wyn Clybiau Ffermwyr Ifainc Cymru yn y Ffair Aeaf.   A hithau ond yn 13 oed, llwyddodd Elin Rattray i gipio'r wobr 1af yn yr...

Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i rai o'n cwsmeriaid Nathan a Charlie o Westy'r Belle Vue Royal yn Aberystwyth a ennillodd eu lle yn rownd derfynol Gogydd Cymru., Da iawn Nathan a Charlie a phob lwc yn y ffeinal ym mis Chwefror.   Meddai Nathan Davies "Rob Rattray butchers we...

Hyrddod yn gwerthu yn dda

Hyrddod yn gwerthu yn dda

Cafwyd prisiau da am hyrddod Beltex blwyddi yn arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoe gan werthu am gyfartaledd o £883 yr un.   Daeth pris uchaf y lloc oddiwrth Owens, Sandilands am win hwrdd sioe sef, Rattrays Wally.  Aeth Rattrays Wesley i ymuno a...

Dafad Beltex yn gwerthu i’r Alban

Dafad Beltex yn gwerthu i’r Alban

Gwelwyd defaid o'r ddiadell yn dennu prynwyr o bob rhan o'r wlad yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoes gyda'r ddafad gyntaf i'r cylch W054 yn gwerthu i fridiwr o Swydd Ayr yn ne'r Alban.  Cafwyd y pris uchaf o £500 gan Rhys Lewis o ddiadell Elan Valley...

Epil Rattray yn dod i’r brig

Epil Rattray yn dod i’r brig

Braf oedd gweld epil o diadell Rattray yn dod i'r brig yn y sioe cyn yr Arwerthiant dydd Mercher.  Yn ennill Pencamperiaeth Benywaidd a'r Is-Bencampwriaethac yn gwerthu am £1300 oedd dafad flwydd o eiddo Ioan Jones, sef Tywi Wispa sy'n ferch i Rattrays Stan the Man a...

Hyrddod Beltex ar werth

Hyrddod Beltex ar werth

Naw hwrdd Beltex blwydd yn barod i Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng dydd Mercher.  Sioe am 12. Arwerthiant am 2.  Rhifau 125- 133.   Rattrays Walter RAT W001.  Hwrdd cry' a chorfforol allan o Mr Urdd a dafad Belgaidd Rattrays Wmffre RAT W003 a Rattrays...

Pob lwc Mathew

Pob lwc Mathew

Mae Mathew yn ein gadael heddiw ar ol wyth mlynedd o wasanaeth i ni.  Byddwn yn colli ei allu fel aelod gwerthfawr o'r staff ac hefyd ei gwmni hwyliog.  Pob lwc i ti Mathew wrth i ti gychwyn ar addysg bellach ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddilyn gyrfa newydd.

Grwp Rhyngfrid yn Sioe Llanilar

Grwp Rhyngfrid yn Sioe Llanilar

Curo 13 o fridiau eraill i ennill y Bencampwriaeth Rhyngfrid i Grwp o Dri yn Sioe Llanilar dydd Sadwrn efo grwp o ddefaid blwydd wedi eu magu ein hunain sef, hwrdd blwydd Rattrays Wally (RAT W019) a dwy ddafad flwydd Rattrays Winni (RAT W044) a Rattrays Winolwen (RAT...

1af Hwrdd Blwydd Beltex Sioe Llanilar

1af Hwrdd Blwydd Beltex Sioe Llanilar

Ennill y dosbarth i wyn gwryw Beltex efo oen hwrdd wedi ei fagu yn ein diadell, sef Rattray alligator (RAT A005).   Bydd yr hwrdd ar werth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymry yn y Trallwng ar ddydd Mercher, 2ail Fedi 2015.   Mae'r oen allan o un o'n hen ffefrynau yn y...

Pencampwriaeth yn Sioe Llanilar

Pencampwriaeth yn Sioe Llanilar

Texel Glas o braidd Steffan ac Elin Rattray yn ennill Pencampwriaeth yr Adran i Ddefaid o Unrhyw Frid Cyfandirol neu Prydeinig Llawr-Galad arall yn Sioe Llanilar dydd Sadwrn efo dafad flwydd "Rattray X-rated",  wedi ei magu allan o ddafad ein hunain a hwrdd o'r...

Beltex ar werth yn Arwerthiant y Trallwng

Beltex ar werth yn Arwerthiant y Trallwng

9 Hwrdd Blwydd  (RAT W001    RAT W003    RAT W005     RAT W008     RAT W009    RAT W019    RAT W011    RAT W013    RAT W023) 10 Dafad Flwydd  (RAT W054    RAT W052    RAT W043     RAT W040     RAT W037    RAT W035    RAT W030     RAT W029      RAT W014    RAT W033) a...

Beltex a Texel Glas ar werth

Mae gennym amrywiaeth o ddefaid, hyrddod blwydd ac wyn hyrddod Beltex, Beltex-x a Texel Glas i'w gwerthu yr hydref yma mewn amrywiol arwerthiannau a gartref.   Mae croeso i brynwyr galw i'w gweld ar unrhyw adeg, drwy gysylltu ymlaen llaw.

Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Prysurdeb yn stondin fwyd Jonathan a Beth Little ar faes y Sioe Frenhinol wythnos hyn..   Mae amrywiaeth o roliau cig oen, byrgers biff a chig oen ar gael ar y safle ger Mynedfa M, rhes A (agos i fynedfa cefn y Babell Flodau)   Cig oen o fferm Troedrhiwfronfrech a'r...

Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Gostyngiad o £2.00 y kilo ar ein cig oen i gyd.  Mae ein cig oen i gyd yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd lleol a'i dewis gan Rob ei hun. Cig Oen wythnos yma wedi ei gynhyrchu gan Colin Davies ar fferm Troedrhiwfronfrech....sydd llai na 2 filltir o'r siop,

Pob lwc Jonathan

Pob lwc Jonathan

Mae Jonathan theobald yn ein gadael wythnos yma ar ol 9 mlynedd o wasanaeth.  Daeth atom ar ol gadael yr ysgol a bydd yn dipyn o newid i ni wythnos nesaf.   Pob lwc iti Jonathan wrth iti ddilyn trywydd newydd ac ail gydio ym myd addysg i asudio dy gariad cyntaf, sef...

Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Buddugoliaeth yn yng  nghystadleuaeth Rhyng-frid i Grwp o Dri yn Sioe Aberystwyth efo dwy oen fenyw ac un oen hwrdd o frid y Texel Glas.  Roedd y tri wedi eu magu ar ein fferm o ddiadell y Texel Glas ac yn eiddo i'r plant, Steffan ac Elin Rattray. ac yn ennill mewn...

Dilyn ol traed ei mham

Dilyn ol traed ei mham

Yn Sioe Aberystwyth yn 2011 ennillwyd pencampwriaeth benywaidd y Defaid Beltex ynghyd ac Is-Bencampwriaeth Adran y Defaid  gan dafad flwydd a fagwyd gennym, sef  dafad a enwyd yn Rattrays Presidents Lady.   Yn sioe 2015 dilynnwyd yn union yr un llwybr gan ei merch,...

Cyflenwi cig lleol i Sioe Aberystwyth

Cyflenwi cig lleol i Sioe Aberystwyth

Cynnyrch lleol ar gael yn Sioe Aberystwyth fory yn cael ei ddarparu gan Gigyddion Rob Rattray  sef Byrger Cig Eidon, Byrger Cig Oen, Porc a Chig Oen i'w gwerthu mewn roliau ar stondin  Jonathan a Beth Little sy'n rhedeg cwmni arlwyio lleol o Bont Creuddyn, ger...

Clwb Beltex Cymru yn ymweld a’r praidd

Clwb Beltex Cymru yn ymweld a’r praidd

Ar ddydd Llun Gwyl y Banc, croesawyd aelodau Clwb Beltex Cymru i'r fferm i weld y ddiadell Rattray o ddefaid Beltex.   Rhain fu'n fuddugol yng ngystadleuaeth diadell fawr y flwyddyn yn 2013 a 2014.    Soniodd Rob wrthynt am hanes y llinellau magu o fewn y ddiadell a...

Cyflenwyr yr wythnos yma

Cyflenwyr yr wythnos yma

Cig Eidon  o Robert Lewis a'r teulu, fferm Glanelan, Cwmdauddwr Porc a Chig Moch    -  Brinley & Carwyn Davies, Penlan                                                                         Cig Oen  o Fferm Morfa, Llanrhystud...

Amserau Agor

Dydd Mawrth 23ain Rhagfyr   7.00 - 5.30 Noswyl Nadolig         7.00  - 3.00 (Archebion I#w casglu erbyn 2) Dydd Nadolig a Gwyl Sant Steffan    Ar GAU Dydd Sadwrn  27ain Rhagfyr      8.00 - 2.00 Dydd Sul 28 Rhagfyr            Ar Gau Dydd Llun 29ain Rhagfyr    AR GAU...

Is-Bencampwr y Ffair Aeaf a Phencampwr y Bustuch, a brynwyd gan Rob Rattray yn yr arwerthiant, wedi gael ei arddangos gan Aeron & Berwyn Hughes, Cwmhendryd, yn awr yn ein huned cig yn barod i'w baratoi erbyn y Nadolig.   Wedi lladd allan yn 68.4% (624kg pwysau byw,...

8 o Wartheg o’r Ffair Aeaf

8 o Wartheg o’r Ffair Aeaf

Rydym wedi sichrau bydd gennym gig eidon gorau Cymru yn y siop i'r Nadolig!!.   Wyth o warthog wedi eu prynu yn y Ffair Aeaf wythnos yma gan gynnwys Is-Bencamper y Sioe, sef Pencampwr y Bustych.  Eidon croes Glas Prydeinig, oedd hwn o eiddo Aeron a Berwyn Hughes o...

Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Llongyfarchiadau i deulu'r Hughes', fferm Cwmhendryd ar raglan wych o "Cefn Gwlad" neithiwr.   Sioe arbennig o wartheg biff a chyflwyniad hyfryd o'r teulu cyfan.  Da iawn chi.   Bydd cyfle i ail-weld y rhaglen ar bnawn Iau 2 Hydref am 1.30 neu dydd Sadwrn 11 Hydref am...

Had Texel Glas ar Werth

Had Texel Glas ar Werth

Had o'n hwrdd  "Penybec  PGA/06/3014M" ar werth am bris. teg.   Ennillod y wobr gyntaf yn nosbarth yr wyn hyrddod yn adran y defaid Glas Texel yn y Sioe Frenhinol yn 2006 ac mae'n dad neu'n daid i'r mwyafrif o ddefaid ein diadell ni.     Ennillodd tri o'i epil y Grwp...

Beltex Caerwrangon

Beltex Caerwrangon

Yn Barod ar gyfer Arwerthiant Beltex yng Nghaerwrangon dydd Gwener......Rattrays Tywysog (RAT T052) mab i'r enwog Mr Urdd ...........(ac yn hanner brawd I bencampwr Y Trallwng ddoe) a'i fam yn un o ffefrynau y ddiadell,   Rattrays Presidents Lady, (wedi ei henwi felly...

Had o Rattrays Mr Urdd ar werth gennym.   Hwrdd cryf, cyhyrog a ennillodd Bencampwriaeth Gwrywaidd yr Adran Beltex yn y sioe Frenhinol yn 2010.

Wyn Hyrddod Beltex ar werth

Wyn Hyrddod Beltex ar werth

Tri Oen Hwrdd o'r ddiadell ar werth yn Arwerthiant y Gymdeithas Defaid Beltex yng Nghaerlewelydd ar 14eg Awst 2014 312        Rattray's Waldo (RAT.W018)            Mam : Rattray's Patsy.   Dafad o linach Clary Keiser Chief a Grays Mustang Sally.............Ein oen...

Hyrddod a Defaid Beltex ar werth

Hyrddod a Defaid Beltex ar werth

Hyrddod a Defaid Blwydd o'r ddiadell ar werth yr haf yma.   Rhai yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru ym Marchnad y Trallwng ar Ddydd Mercher 3ydd Medi 2014.   Eraill ar werth o adref. Tri Oen Hwrdd Beltex ar werth yn Sel y Gymdeithas yng Nhaerliwelydd  ar y 14eg Awst...

Bydd Cig Eidon wedi ei gynhyrchu gan Rob Lewis ar Fferm Glanelan a chig oen o'n fferm ni ein hunain,  ar fwydlen Tafarn y Triongl yng Nhwmdauddwr, Rhaedr Gwy (www.triangleinn.co.uk) yr wythnos nesaf, ar gyfer ymwelwyr fydd yn ymweld a'r ardal dros wythnos y Sioe...

Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru

Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru

Rob, Sheila, Steffan & Elin Rattray yn derbyn y Cwpan am Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru oddiwrth cyn-Gadeirydd y Clwb,  Hefin Hughes.    Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Mr Tom Ashton o Wigan, Swydd Caerlyr.   Ef oedd y gwr cyntaf i fewnforio defaid Beltex o...

www.robrattray.co.uk yn Gymraeg

www.robrattray.co.uk yn Gymraeg

Dathlwn Dydd Gwyl Dewi efo gwefan Gymreig!   Cymerwch olwg arno a mawr obeithiwn fydd ei gynnwys yn plesio!    Mae gennym un neu ddau o fan broblemau sydd eto i'w datrys yn dechnolegol...........felly maddeuwch i ni am y tro!   Gobeithiwn y byddwn yn medru datrys...

Ein Gwefan Gymreig

Ein Gwefan Gymreig

Bydd ein gwefan Gymreig bron yn barod a bydd i'w weld o Fawrth 1af ymlaen!   Trowch mewn i edrych arno ar Ddydd Gwyl Dewi.    Rydym yn agored i unrhyw sylw a chyngor.   Gellir gysylltu ar ebost archeb@robrattray.co.uk  neu swyddfa@robrattray.co.uk.

Cig Eidon a Chig Oen Cymreig

Cig Eidon a Chig Oen Cymreig

Blwyddyn wedi y sgandal cig ceffyl mae Rob yn dweud "Gwelwyd cwsmeriaid newydd yn dod i'r siop yn sgil y sgandal cig ceffyl.   Rydym yn ymfalchio mewn cynnyrchu lleol a gallwn sefyll tu ol y cownter yn hollol hyderus y gallwn olrhain y tarddaid  a'n bod yn cynnig...

Crempog Dwbwl

Crempog Dwbwl

Ymddiheiriadau lu i'n cwsmeriaid a ddilynodd ein calendar a gwneud grempog dydd Mawrth diwethaf!!.    4ydd Mawrth yw'r diwrnod crempog swyddogol.  Sori bobol ond falch deall bod gymaint ohonoch yn defnyddio ein calendar.   Dyma sgem Rob i gael crempog ddwy waith...

Gwefan Gymreig!

Gwefan Gymreig!

Rydym nawr wrthi yn paratoi fersiwn Gymreig o'r wefan.    Mae gennym ychydig o waith i'w wneud arno eto ond mawr obeithiwn y bydd yn barod i'w lawnsio yn swyddogol ar Ddydd Gwyl Dewi.   Felly edrychwn ymlaen at Fawrth 1af a mawr obeithiwn y byddwch ym mwynhau pori...

Oriau Agor

Dydd Sadwrn  21 Rhagfyr             8 am to 4 pm Dydd Sul        22 Rhagfyr            10 am to 3 pm Dydd Llun      23 Rhagfyr            7 am to 5.30pm Dydd Mawrth  24 Rhagfyr            7 am to 3 pm DYDD NADOLIG                          AR GAU DYDD SANT...

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Mae'r llyfr wedi cyrraedd!  Ar werth yn y siop o heddiw ymlaen.   Trysor o lyfr yn cofnodi 175 mlynedd o hanes yr ysgol arbennig yma. Wedi cael cipolwg arno ac mae'n gasgliad o luniau lliw a du a gwyn o 1900 hyd heddiw,  dyfyniadau o'r llyfrau log ers 1878, dogfennau...

Arwerthiant Defaid Beltex yn Trallwng

Arwerthiant Defaid Beltex yn Trallwng

Grwp o hyrddod a defaid safonol o braidd y Rattrays ar werth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng, dydd Mercher, 4ydd Medi 2013.  Sioe am 1 o'r gloch ac Arwerthiant am 3 o'r gloch. Defaid Blwyddi  LOT 10 Messrs R & S Rattray (Rattray's) RATTRAY'S SGUTHAN...

Gwaith i Gigydd efo profiad

As Jonathan leaves us after 9 years of loyal service, to further his education and a new career, we are looking for an experienced Butcher to join our team of staff.   Gan fod Jonathan yn ein gadael ar ol 9 mlynedd o wasanaeth diflino i ddilyn gyrfa newydd ac addysg...