Trefniadau cludiant

Trefniadau cludiant

Rydym yn newid trefniadau cludo fel a ganlyn. Byddwn yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiau nodedig. Mae angen archebu y diwrnod cynt. Diolch am bob cydweithrediad Bore MERCHER - Llanfarian, Llanilar, Llangwyryfon, Llanrhystud, Aberaeron. Pnawn MERCHER - Penrhyncoch,...

Bocs Cig Oen £99

Bocs Cig Oen £99

Pecyn o amrywiol ddarnau o gig Oen lleol Dyffryn Ystwyth (tebyg i'r llun) am £99. Archebwch ymlaen llaw ar messenger, ebost i admin@robrattray.co.uk neu 01970 615353.

40 mlynedd o fwtsiera

40 mlynedd o fwtsiera

Ble aeth y deugain mlynedd diwethaf! Gadael ysgol yn 16 a chael cynnig gwaith dros yr haf efo Maldwyn ac Emma yn siop Morgans. Bwrw mhrentisiaeth yno dan lygad craff aelod arall o'r staff, gwr o'r enw Mr Kraiche. Maldwyn a mi'n cytuno ei fod yn grefftwr yn y maes ac...

Archebwch ymlaen llaw.

Archebwch ymlaen llaw.

Rydym am annog cwsmeriaid i archebu ymlaen llaw er mwyn lleihau amser aros wrth y drws. Ffoniwch 01970 615353 neu ebostwch admin@robrattray.co.uk

Cludiant i gwsmeriaid

Cludiant i gwsmeriaid

Rydym yn cludo archebion i gwsmeriaid lleol yn ol y trefniant hyn (gall newid yn ol y gofynion) Dydd Mawrth - Lleol Dydd Mercher - i'r gogledd i gyfeiriad Tre'r Ddol, Penrhyncoch ac ati Dydd Iau - i'r de i gyfeiriad Llanrhystud, Llanilar, Trawscoed ac ardaloedd ar y...

Siopa’n haws

Siopa’n haws

Er mwyn hwyluso eich dull o siopa rydym yn cynnig pecyn teuluol am £40 tebyg i hyn (cynnwys yn newid o wythnos i wythnos). Archebwch ymlaen llaw ar 01970 615353 neu ebostiwch robrattray@hotmail.co.uk.

NEWIDIADAU i’r SIOP

NEWIDIADAU i’r SIOP

Er mwyn ceisio diogelu iechyd ein staff a'n cwsmeriaid mae wedi bod yn hanfodol i wneud newidiadau o fewn ein busnes. Rydym nawr yn gwasanaethu ein cwsmeriaid dros garreg y drws. Er fod ein cynnyrch i gyd ar gael ac i'w gweld yn y ffenestr, nid oes mynediad i'r siop i...

Aelod Iau CFfI Cymru 2020

Aelod Iau CFfI Cymru 2020

Llongyfarchiadau Elin! Balch iawn ohonnot yn cael dy ddewis yn Aelod Iau Clybiau Ffermwyr Cymru penwythnos diwethaf. Mwynha'r flwyddyn...ond cofia, bydd angen gweithio ambell i benwythnos!!

Every week is “Pork from Wales” week

Every week is “Pork from Wales” week

This week is"Pork from Wales Week"! But every week is "Pork from Wales" week at Rob Rattray Butchers. Our pork is weekly sourced from Penlan farm, where Brinley and his son Carwyn produce home reared pigs to our particular specification and have been doing so for the...

Ga’ i honna

Ga’ i honna

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Gwobrau o’r Ffair Aeaf

Rhai o'r rhubannau a dderbyniwyd efo'r stoc a brynasom yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Cardiau coch efo moch a arddangoswyd gan ein cyflenwyr wythnosol, Brinley a Carwyn Davies, Penlan ac sydd ar ei ffordd yn ol atom. Rhuban Prif Bencampwr yn adran y Gwartheg Duon...

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebwch yn gynnar i’r Nadolig

Archebion at Y Nadolig yn dod fewn nawr. Twrciod fferm eto eleni o'n cyflenwr cyson Russell Gibbons sydd wedi bod yn ein cyflenwi a twrciod o'r radd flaenaf ers dros 20 mlynedd. Rydym yn dethol pob archeb yn unigol i gwrdd a'ch gofynnion. Archebwch yn gynnar i'n helpu...

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Cwrs Hyfforddiant HCC i Trystan

Wythnos diwethaf bu Trystan Davies ar gwrs hyfforddiant dan nawdd Hybu Cig Cymru i Gaerdydd, lle cafodd gyfle i ddysgu sgiliau newydd o dorri a pharatoi cig. Bu'n siarad ar Radio Caerdydd y bore yma am ei ddiddordeb yn y gwaith. Gan fod ganddo ddiddordeb a phrofiad...

Robert Rattray FRAgS

Robert Rattray FRAgS

Anrhyded i Robm yn Sioe Frenhinol 2019 oedd iddo gael ei anrhydeddu a'i wneud yn Gymrodor o Gymedeithas y Sioeau Brenhinol. Derbyniodd yr anrhydedd hwn a balchder am ei gyfraniad parhaol i ddatblygaidau ynglwm ag amaethyddiaeth.

Pwy sy’n gwybod lle oedd y Littlee Theatre yn Aberystwyth?

Pwy sy’n gwybod lle oedd y Littlee Theatre yn Aberystwyth?

Tra roedd Jess Conrad ar ei ymweliad cyntaf a thref Aberystwyth ar ol 62 mlynedd, bu yn y siopa gyda Rob Rattray ac yng nghanol y bwrlwm sgwrsio, gofyn a oedd rai ohonom yn cofio'r Little Theatre lle cychwynwyd ei yrfa berfformio. Er ein bod i gyd yn "rhy ifanc" i...

Galw am hyrddod Beltex Rattray yn y Trallwng

Galw am hyrddod Beltex Rattray yn y Trallwng

Hyrddod a ddiadell Rattray yn gwerthu'n dda yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru ym Marchnad y Trallwng dydd Mercher diwethaf. Gwerthwyd Rattrays Dynamite am £1,300 i Robert Coney o sir Benfo, yntau wedi bod yn llwyddiannus yn sioe Carcas Wyn y Ffair Aeaf yn y gorffennol...

Diwrnos pluo ers talwm

Diwrnos pluo ers talwm

Hen lun a ddaeth i law o deulu Rob ar ddiwrnod pluo. Byddent yn magu a chadw nifer fawr o dwrciod ar gyfer y Nadolig ac yn ol traddodiad byddai aelodau o'r teulu, cymdogion a ffrindiau yn crynhoi ar ddiwrnod pluo i gynorthwyo efo'r gwaith. Diolch i Rhiannon Williams...

Nadolig Llawen!!

Nadolig Llawen!!

Well dyna prysurdeb y Nadolig drosodd am flwyddyn arall!! Diolch i'n holl gwsmeriaid, cyflenwyr, ffrindiau a chyfeillion am eich cefnogaeth eto dros Nadolig 2018 a thrwy'r flwyddyn. Joiwch eich Nadolig a phob hwyl dros yw Wyl. Diolch i'r tim o staff am eich gwaith...

Ennillyd lwcus ein cystadleuaeth Facebook

Ennillyd lwcus ein cystadleuaeth Facebook

Llongyfarchiadau Emyr Evans ar ennill ein cystdaleuaeth Twrci ffres i'r Nadolig yn ein cystadleuaeth Facebook. Dyma alun ac Enid Evans yn casglu'r twrci ar ei ran. Joiwch yr wyl!!.

Twrciod yn dechrau cyrraedd

Twrciod yn dechrau cyrraedd

George Gibbons Brynblodau yn cyrraedd efo rhai o'r twrciod cynnar. Teulu Gibbons wedi bod yn ein cyflenwi am dros 20 mlynedd. Onid ydi hyn yn dwedu y cyfan!! Does dim gwell i ni fel busnes na gwybod y gellir dibynnu ar ein cyflenwyr i ddarparu twrciod o'r un safon...

Cig Eidon y Ffair Aeaf i’r Nadolig

Cig Eidon y Ffair Aeaf i’r Nadolig

Peth o'r Cig Eidon a brynwyd gan Rob Rattray yn y Ffair Aeaf yn hongian yn ein Uned ar gyfer y Nadolig. Archebwch ymlaen llaw i sicrhau ein bod yn medru cadw darn addas ar eich cyfer.

Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Rattray Cymraes yn ennill Cil-Bencapwr

Dafad flwydd o'r ddiadell, Rattrays Cymraes yn cipio'r wobr gyntaf yn nosbarth y defaid blwydd ac yn mynd ymlaen i fod yn Is-Bencapwr y sioe yn Arwerthiant y defaid Beltex ym Marchnad y Trallwng heddiw. Mae Cymraes yn ferch i Dooley thurstan ac un o ddefaid hynaf ein...

Pencapwyr Moch y Ffair Aeaf

Pencapwyr Moch y Ffair Aeaf

Rob Rattray wedi prynu Pencampwyr Moch y Ffair Aeaf ar gyfer eu gwsmeriaid i'r Nadolig. Pencampwr y Par Buddugol oddiwrth bridiwyr lleol, Myrddin James, Llangeitho a Phencampwr Unigol Adran y Mochyn wedi cael ei gynyrchu a'i arddangos gan Brinley a Carwyn Davies ac...

Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Ennillwyr yn y Ffair Aeaf!

Llongyfarchiadau mawr i Steffan ac Elin Rattray ar ddod i'r brig yn y cystadleuaethau Barnu Carcas Wyn C.Ff.I. Cymru yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd wythnos hyn. Steffan yn fuddugol dan 18 ac Elin dan 16. Da iawn chi'ch dau. Daliwch ati.

Pencampwyr y Moch!!

Pencampwyr y Moch!!

Llongyfarchiadau i enfawr i Brinley a'r teulu o fferm Penlan ar ennill Prif Bencampwriaeth y Moch Unigol yn y Ffair Aeaf wythnos hyn. Mor falch o'i llwyddiant. Mae'r Brinley a'r teulu wedi bod yn cyflenwi moch ar ein cyfer ers dros ugain mlynedd a'r moch yn gyson...

Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

Rob Rattray yn barnu Ffair Aeaf Lloegr

"Roedd yn fendigedig i gael y cyfle i farnu Sioe mor dda o wartheg o safon mor uchel. Aeth y Bencampwriaeth i hether oedd yn llawn cig a byddai yr union math o anifail byddwn yn dewis i'm musnes i. Mwynhaeais y profiad o farnu yn Bingley Hall ac mi wnes i a fy nhyd...

Yn y Telegraph ddoe

Why the 'Biarritz of Wales' is one of Britain's best-kept secrets ".....there's Rattrays the butcher (do not pass without purchasing his treacle cured bacon)................"...

Pan ni’n dau yn edrych yn fach!!

Pan ni’n dau yn edrych yn fach!!

Llongyfarchiadau i Gareth Ward o Westy Ynyshir, Eglwysfach, ac gael ei enwi yn "Chef of the Year" yn y "2019 Good Food Guide". Pan mae'n galw fewn i drafod ei archeb cig mae'n neud i fi a Paul edrych yn fach.... Wna i ddim cecran a hwn!!

Canmoliaeth Chef y Flwyddyn yn y Daily Telegraph

Canmoliaeth Chef y Flwyddyn yn y Daily Telegraph

Falch o'r eite, a'r ganmoliaeth yn y Daily Telegraph ddoe. Llongyfarchiadau anferthol i un o'n cwsmeriaid ffydlon, Gareth Ward o Westy Ynyshir ar ennill gwobr "UK Chef of the Year" efo'r Good Food Guide yn ddiweddar Dywed Gareth ei fod yn dod atom i brynu cig oen...

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Diolch am eich cefnogaeth Nick Zalick

Mor braf medru croesawi Nick Zalick i'r siop heddiw! Bu Nick yn gefnogol iawn imi fel cigydd ifanc yn ystod y 1980au gan ddysgu llawer i mi am ddulliau newydd o dorri ac arddangos cig oen. Rhoddodd anogaeth a chefnogaeth imi wrth fentro i fyd busnes yn 1991 a byddaf...

Pencampwriaeth i Rattray Cymro

Pencampwriaeth i Rattray Cymro

Rattray Cymro, hwrdd blwydd o'n diadell yn cipio'r brif Bencampwriaeth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng heddiw. Hwrdd wedi ei fagu adre allan o'n hwrdd ni, Rattray Mr Urdd a dafad Hackney Wish List.

Cwsmer hapus

Ffiona Lisa Henson reviewed Rob Rattray Butchers – 5 star. Mathew recommended me on what steak he thought was best to choose, from they're delicious looking selection, for our night in.. I've got to say he was spot on, it was absolutely delicious. We both enjoyed our...

Barnu Sioe’r defaid Beltex

Barnu Sioe’r defaid Beltex

Rob yn cael yr anrhydedd heddiw o farnu Sioe y Defaid Beltex cyn Arwerthiant y brid fory yng Nghaerlewelydd. Sioe arbennig o ddefaid Beltex gorau'r wlad!

Porc Pei Priodasol

Porc Pei Priodasol

Llongyfarchiadau i Gethin a Nia James ar eich priodas a phob lwc. Diolch am y cyfle i baratoi Porc Pei ar gyfer y wledd briodas. Rob a'r tim wedi joio'r her!

Barbeciw neu ginio rhost?

Barbeciw neu ginio rhost?

Beth bynnag fydd y tywydd penwythnos yma, mae yma ddigon o ddewis o gig rhost i ddarnau i'r Barbeciw. Mwynhau gwyl y banc!

Tywydd Barbeciw

Tywydd Barbeciw

Amrywiaeth eand o ddarnau i'r Barbeciw yma yn eich disgwyl. Mwynhewch y tywydd braf.

Dewch a’r Barbeciw allan!

Dewch a’r Barbeciw allan!

Mae'r gaeaf drosto o'r diwedd a thywydd braf y gwanwyn wedi cyrraedd! Dewch a'r barbeciw allan a mwynhewch yn yr haul! Amrywiaeth o fyrgers, kebabs, selsig a llawr mwy. Rhowch alwad i;r siop 01970 615353 i archebu nawr..... neu anfonwch neges ebost...

Staff yn cefnogu tim rygbi dan 17

Staff yn cefnogu tim rygbi dan 17

Aelodau o'r staff lawr yng Nglwb Rygbi Plascrug yn cefnogi tim Rygbi dan 17 Aberystwyth wrth iddynt faeddu tim dan 17 Crymmych. Da iawn chi bois a phob hwyl yn y rownd nesaf.

Pasg Hapus

Pasg Hapus

Oriau agor y Pasg Dydd Iau - Ar agor 8am - 5.30pm Dydd Gwener Y Groglith - Ar gau Dydd Sadwrn Pasg Ar agor 8am - 4pm Dydd Llun Pasg Ar gau Dydd Mawrth Ar agor 8.30am - 5pm Mwynhewch yr Wyl.

4.8 allan o 5 am y Porc Pei!

4.8 allan o 5 am y Porc Pei!

4.8 allan o 5 am ein Porc Pei! Gwelwch adolygiad porcpeisbach ar Instagram. "Dyma beth oedd Byrbryd o'r radd flaenaf draw yn Aberystwyth. Mae'r cigydd yn adnabyddus yn y dre am grefftio Porc Pei blasus. Roedd y crwst yn ddigon friwsiog a dennau a oedd yn gyfuniad da...

Sul y Mamau hapus!

Sul y Mamau hapus!

Peidiwch anghofio Sul y Mamau fory! Coginiwch cinio rhost blasus iddi. Dewis o gig eidon, cig oen, porc a dofednod lleol ar gael heddiw.

Storom o’r Dwyrain!

Storom o’r Dwyrain!

Trechwch y storom o'r dwyrain. Cadwch yn gynnes a llenwch eich boliau efo pryd da o gig lleol gorau.

Cymeriadau Aberystwyth

Cymeriadau Aberystwyth

Dennis Griffiths sy'n aelod ffyddlon o'n staff sy'n ymddangos mewn erthygl am gymeriadau Aberystwyth!! Da iawn Den. "Rwy wedi bod yn dosbarthu cig i fwyty lleol. Mae sawl un yn y dre ag archeb wythnosol gyda ni. Mae angen dadlwytho'r fan nawr, wedyn paratoi'r cig...

Countryfile Winter Diaries

Countryfile Winter Diaries

Beth mae Rob yn neud efo Jules Hudson?? Hybu cig coch gorau Cymru ar raglen Countryfile Winter Diaries Tiwniwch fewn i Winter Diaries nos Fawrth i weld yr adroddiad o'r Ffair Aeaf ddiwedd llynedd, yn son am safon bwyta cig coch.

1af efo Dafad Flwydd yn Arwerthiant Beeston

1af efo Dafad Flwydd yn Arwerthiant Beeston

Rob yn ennill y wobr gyntaf efo Dafad Flwydd yn Arwerthiant y Gymdeithas Beltex yn Beeston heddiw. Rhif 42 yn y catalog. Rattrays Beaujolais RAT B024 yn ddafad wedi magu adre allan o Rattrays Thatchers Gold (RAT T024) a Dooley Thurstan. Wedi ei sganio yn gyfeb i gario...

Arwerthiant Beltex yn Beeston

Arwerthiant Beltex yn Beeston

4 dafad gyfeb i'w gwerthu ym Arwerthiant Beltex yn Beeston dydd Sadwrn 6ed Ionawr. Lot 42-45. Sioe 9am. Sel 11.00 am. Catalog llawn http://beltexsheepsociety.co.uk/down…/BeestonILSaleCat18.pdf

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn newydd Dda i'n holl gwsmeriaid. Diolch am bob cefnogaeth a chyfeillgarwch dros y flwyddyn ddiwethaf. Fe'i gwerthfawrogir yn fawr. Mwynhewch ddathliadau'r flwyddyn newydd ac edrychwn ymlaen i'ch gweld eto yn 2018. Joiwch.

Nadolig Llawen i chi!

Nadolig Llawen i chi!

Dymuno Nadolig Llawen i'n holl gwsmeriaid a diolch am eich cefnogaeth dros y Nadolig a bob amser. Pob hwyl gyda'r coginio a joiwch yw Wyl gan obeithio y galwith sion Corn gyda chi i gyd!! Nadolig llawen.

12 Dydd y Nadolig

12 Dydd y Nadolig

Ennillydd cystadleuaeth "12 Dydd y Nadolig" a gafodd ei redeg gan gwmni Alexanders Estate Agents, yn ystod yr wythnosau diwethaf, Beverley Hemmings yn casglu ei gwobr y pnawn yma o'r siop. Wel am ennillydd balch!! a ninnau'n falch iawn hefyd.....ei theulu wedi bod yn...

Casglwch eich archebion heddiw!!

Casglwch eich archebion heddiw!!

Cofiwch gasglu eich archebion heddiw. Ar agor 7.00am to 6.00 pm. Ddim ar agor ar y Sul. Ambell i swrci fferm ar gael. Twrciod di-asgwrn. Dewi o Gig Eidon o Wartheg Duon Cymreig y Ffair Aeaf. Cig Moch o bob math.

Edrychwch ar ol eich dofednod

Edrychwch ar ol eich dofednod

Cadwch eich dofednod yn yr oergell tan noswyl y Nadolig!! Dydi'r garej, sied neu conservatori ddim digon oer!!. Mae'r tywydd yn fwyn iawn. Rhowch y gofal gorau i aderyn pwysiaf y flwyddyn!! Joiwch y cinio a Nadolig llawen i chi gyd.

Par o adar yr un!

Par o adar yr un!

Bechgyn y siop wrth eu boddau....efo aderyn ar bob braich. Dofednod y Nadolig yn dechrau cyrraedd.

Paratoi cig eidon y Nadolig

Paratoi cig eidon y Nadolig

Y tim wrthi yn paratoi cig eidon y Ffair Aeaf i’r Nadolig. Y gwaith "caib-a-rhaw" yn cael eu wneud yn ein uned yn barod i fynd i'w arddangos a'i werthu yn y siop erbyn y Nadolig. Bydd dewis eang o dorriadau ar gael. Archebwch nawr.

Cig Eidon i’r Nadolig

Cig Eidon i’r Nadolig

Cig Eidon o'r Ffair Aeaf, gan gynnwys Pencampwr y Gwartheg Duon Cymreig, a phedwar arall o gynnyrch lleol Ceredigion. Blaswch cig eidon gorau Cymru dros y Nadolig!

Taleb ar gael

Taleb ar gael

Struggling for ideas? Why not give a Rob Rattray Butchers Gift Voucher this Christmas? Beth am roi Taleb i siop Rob Rattray y Nadolig yma? Anrheg defnyddiol i'w wario unrhyw adeg.

Ein cyflenwr ers bron 20 mlynedd

Ein cyflenwr ers bron 20 mlynedd

Mae Russell Gibbons a'r teulu yn Fferm Brynblodau, Tregaron, wedi bod yn cyflenwi twrciod ffres i ni yn gyson ers bron 20 mlynedd. Maent yn cael eu magu yn draddodiadol ar faes y fferm yn cael y rhyddid i redeg fewn ac allan i'r caeau fel y mynant ac ar dywydd llai...

Pencampwr Gwartheg Duon Cymreig i’r Nadolig

Pencampwr Gwartheg Duon Cymreig i’r Nadolig

Falch iawn i fod wedi medru prynu Pencampwr y Gwartheg Duon Cymreig yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd ddoe. Eidon 592kg, Hendre Eirian Erian,yn cael ei arddangos gan Emyr Owen of Glanconwy. Am gynnig cig eidon o'r safon orau i'n cwsmeriaid dros y Nadolig.

Porc a Bacwn i’r Nadolig

Porc a Bacwn i’r Nadolig

Moch o'n cynhyrchwr wythnosol Brinley davies yn ennill Is-Bencapwriaeth y moch sengl yn y Ffair Aeaf ac yn cael ei brynu gan Rob Rattray yn y Ffair Aeaf ynghyd a 5 o foch eraill. Llongyfarchiadau Brinley, Carwyn, Eifiona a'r teulu i gyd. Ni'n falch iawn o'ch...

Defaid Beltex Cyfeb i werthu

Defaid Beltex Cyfeb i werthu

Pedair dafad gyfeb Beltex i werthu yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng dydd Llun nesaf, 4ydd Rhagfyr. Sioe at 10.30. Sel 12. Y pedair wedi sganio yn gyfeb i gario un oen yr un.

Twrciod Ffres o Fferm Brynblodau

Twrciod Ffres o Fferm Brynblodau

Archebwch ein dofednod ymlaen llaw i sichrhau eich gofynnion i'r Nadolig. Mae gennym amrywiaeth eang o dwrciod ffres o fferm Blaenblodau (ein cyflenwr cyson ers bron 20 mlynedd). Gwyddau, Cywion Ieir a Hwyaid Ffress o Ffermydd Lleol hefyd. Rgaid archebu ymlaen llaw....

5 o wartheg y Ffair Aeaf i’r Nadolig

5 o wartheg y Ffair Aeaf i’r Nadolig

Wel, dyna ni.... wedi bod i'r Ffair Aeaf....(Sioe Da Byw Orau Ewrop!) .... ac wedi prynu 5 o wartheg arbennig o dda i'r siop ar gyfer y Nadolig. Roeddem wrth yn boddau yn gwylio'r dosbarthiadau yn cael eu barnu ac yn crwydro trwy'r siediau gwartheg yn dethol...

Is-bencapwr  Moch y Ffair Aeaf ar ei ffordd i’r siop

Is-bencapwr Moch y Ffair Aeaf ar ei ffordd i’r siop

Prynu Is-bengampwr y Mochyn Unigol o'r Ffair Aeaf ynghyd a phump mochyn arall a rhain i gyd o Fferm Penlan, Talsarn, Llongyfarchiadau mawr i Brinley, Carwyn ac Eifiona ar eich llwyddiant. Moch o'r safon orau yn y Sioe ond mae yna llond lle o foch o gystal safon ar ol...

Archebwch nawr i’r Nadolig

Archebwch nawr i’r Nadolig

Archebwch eich cig a dofednod i'r Nadolig nawr. Twrciod maes o fferm Brynblodau, ein cyflenwr ers 20 mlynedd. Cysyltwch ar 01970 615353. admin@robrattray.co.uk. neu neges fb.

Profwch y Ciabatta Porc yn Spartacus

Profwch y Ciabatta Porc yn Spartacus

Mike Blair o Spartacus, Aberystwyth yn dewis coes o gig porc o'n siop ar gyfer eu cynnyrch newydd "Ciabatta Porc wedi tynnu". Porc lleol o fferm Penlan yn gyson safonol ac medde Mike "Ma' gen i deimlad fod ni mynd i joio hwn!"

Siop y Bont

Siop y Bont

Mae amrywiaeth o'n bacwn cartref a selsig ar werth nawr yn Siop y Bont, Ponthrydfendigaid

Siop Clettwr

Siop Clettwr

Pob lwc i Siop a Chaffi Clettwr ar ei agoraid newydd. Amrywiaeth eang o fwydydd yma gan gynnwys ein bacwn cartref, selsig amrywiol, cyw iawr, briwgig cig eidon a llawer mwy.

Texels Glas yn Llanymddyfri

Texels Glas yn Llanymddyfri

3 Dafad flwydd, 2 ddafad hyn, Oen Hwrdd a hen hwrdd ar werth yn Arwerthiant Defaid Lliw llandymddyfri dydd Sul, 1af Hydref Rhifau 1092-1096. MV accredited. Rhifau 1118-1119

Bois y selsig!

Bois y selsig!

Bois wrthi yn brysur gwneud selsig! Paratoi'r cyfan ein hunain a llaw yn ein Uned gig gan ddefnyddio porc o'r safon orau o fferm lleol Penlan i gynhyrchu armrywiaeth o selsig o wahanol flasau bob wythnos. Variety of flavours every week.

Sel Beltex 19 Fedi

Sel Beltex 19 Fedi

5 Dafad Flwydd ar werth yn Arwerthiant Beltex Ruthin dydd Mawrth 19 Fedi. Sel am 12.30. Sioe am 10am. Catalog llawn http://docs.wixstatic.com/…/59d5d8_db7ef66d04734096b8bd5b70…

Arwerthiant Beltex yn Ruthin 19 Fedi

Arwerthiant Beltex yn Ruthin 19 Fedi

7 Hwrdd Blwydd and 5 Dafad Flwydd ar werth yn Arwerthiant Beltex Ruthin dydd Mawrth 19 Fedi. Sel am 12.30. Sioe am 10am. Catalog llawn http://docs.wixstatic.com/…/59d5d8_db7ef66d04734096b8bd5b70…

Pork Pei Blasus!!

Pork Pei Blasus!!

Some people ❤ #chocolate but my weakness is #porkpie 🙈. Thank you #rob Rattray butchers #aberystwyth for beautiful crisp pastry, tasty filling and surely the best ever pork pie in Wales 💕💕💕👏🏻👏🏻👏🏻 meddai Rachel Beyonce Hubbard

Cig Oen Tymor Newydd

Cig Oen tymor Newydd ar gael nawr. Cig o'r ansawdd gorau wedi ei gynhyrcu a'i fagu yn lleol gan Gwyn, Enid a Gareth Jones ar fferm y Morfa, Llanrhystud. Maent yn arbennigwyr ar gynhyrchu stoc o'r radd flaenaf ac meddent "mae ein hegwyddorion wed aros yr un fath, ac...

Sal Cymruad Poeth Llawn Lles Cig Oen

Sal Cymruad Poeth Llawn Lles Cig Oen

Rhannu rysiat Bwyta Cig Oen Cymru & Chig Eidion Cymru 225g (8 owns) O stêcs coes Cig Oen Cymru heb lawer o fraster, wedi'u torri'n stribedi tenau 5ml (1 llwy de) O olew olewydd 15ml (1 llwy fwrdd) O saws soi - heb siwgr ac yn isel mewn halen 100g (4 owns) O quinoa...

Sul y Mamau Hapus

Sul y Mamau Hapus

Plesiwch Mam ar Sul y mamau drwy goginio Cinio Rhost i'r teulu cyfan.... a chlirio fynny wedyn!! Dewis o Gig Eidon gorau Cymru, Cig Oen blasus Dyffryn Ystwyth, Porc lleol o fferm Penlan neu Gyw Iar Fferm

Selsig Gwyl Dewi

Selsig Gwyl Dewi

Selsig Gwyl Dewi ar gael wythnos hyn. Efo Porc lleol o Fferm Penlan, cennin ffres a Chaws Cymreig De Arfon.

Cigoedd wedi eu coginio i’r Wyl

Cigoedd wedi eu coginio i’r Wyl

Amrywiaeth eang o gigoedd wedi eu paratoi gennym ar gyfer y Nadolig. Coginio yn ddyddiol yn ein cegin ein hun lan ar lofft ac yn cynnwys Pei Helgig, Pei Gala, Pei Porc a Bricyll, Pei Porc, Pate o gwmni Patchwork.

Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Prynu Mochyn Gorau’r Ffair Aeaf

Falch o allu dweud ein bod wedi llwyddo i brynu Prif Pencampwr Unigol y Moch yn y Ffair Aeaf heddiw ynglyd a 9 o foch eraill. Rydym am sicrhau y byddwn yn medru cynnig cig moch gorau Cymru i'n cwsmeriaid y Nadolig yma! Dewch draw i brofi peth ohonno!

Pencampwr Adran y Moch yn Ffair Aeaf 2016

Pencampwr Adran y Moch yn Ffair Aeaf 2016

Llongyfarchiadau enfawr i Brinley Davies, Carwyn ac Eifiona o Fferm Penlan, Talsarn ar ennill y Bencampwriaeth i'r Mochyn gorau yn y Ffair Aeaf bore ma. Da iawn chi!! Camp a hanner ... a hynna ar y tro cyntaf o gystadlu! Brinley yn ein cyflenwi a moch o'r safon orau...

Barnu Carcas Wyn

Barnu Carcas Wyn

llongyfarchiadau i dim CFFI Ceredigion am ddod yn drydydd fel tim yn y gystadleuaeth barnu carcas wyn. Dyfrig Williams, Huw Lewis (3ydd dan 21); Steffan Rattray (ail dan 18) ac Elin Rattray yn derbyn tystysgrifau tim oddiwrth Llysgenhades Sioe 2016. Da iawn chi.

Beltex Champion at Llanilar Show

Beltex Champion at Llanilar Show

"Rattrays Beauty Spot" today took Beltex Breed Championship in a strong section at Llanilar Show. "Beauty Spot" is out of our homebred dam "Rattrays Pepsi" and sired by Airyolland Slighshot.

25 years in business

25 years in business

Today Rob Rattray celebrated 25 years in business. Thanks to all the loyal customers who have supported us over the years. We very much appreciated your loyalty and know many customers have been loyal throughout the entire period.

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Beltex yn Sioe Aberystwyth

Llongyfarchiadau i bwyllgor Sioe Aberystwyth am drefnu sioe dda iawn o ddefaid.   Mwynhawyd diwrnod da o arddangos gan ddod oddi yno efo Is-bencampwriaeth gwrywaidd y Beltex efo hwrdd blwydd "Rattrays Alfred". 3ydd efo Oen Fenyw.  1af Grwp Beltex. 

Texel Glas yn Sioe Aberystwyth

Texel Glas yn Sioe Aberystwyth

 Llwyddiant efo'r Defaid texel Glas yn Sioe Aberystwyth gan ennill Is-bancwmpriaeth Gwrywaidd y Texel Glas efo oen hwrdd "Rattrays Aldaniti"

Stocman o fri

Stocman o fri

Balchder mawr oedd gweld Tim Barnu Stoc CFFI Trisant, wedi eu hyfforddi gan Rob Rattray, yn ennill y gystadeuaeth barnu defaid Lleyn yn Rali CFFI Ceredigion dydd Sadwrn.   Steffan Rattray yn fuddugol dan 16, ac ef a Rhys a Huw Lewis  yn cipio'r cwpan am y tim...

The Harrow at Little Bedwyn

The Harrow at Little Bedwyn

Gweler flas o Gig Oen Dyffryn Ystwyth o'n siop ni yn cael ei weini'n gain yng ngwesty meothus  "The Harrow at Little Bedwyn", ym Marlborough, Wiltshire, yr wythnos hon.   Mae Roger Jones sy'n hawlio "Seren Michelin" yn gwsmer cyson ac derbyn cig oen oddiwrthym drwy...

Bwydydd parod heddiw

Bwydydd parod heddiw

Amrywiaeth eang o fwydydd parod ar gael heddiw gan gynnwys Biff, twrci ac ham wedi eu coginion, wyau sgotyn, pei porc, pei stec a wynwyns, fagot, brawn a mwy.

Selsig Mr Urdd ar ygfer y gwyliau

Selsig Mr Urdd ar ygfer y gwyliau

Amrywiaeth o selsig ar gael wythnos yma gan gynnwys Selsig "Mr Urdd";   Cig Oen, Mel a Mintys;  Porc;   Porc a Chennin;   Porc "Slimmers"  a  Selsig "Slimmers y Ddraig Gymreig.!

Oriau’r Pasg

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Y Ffarmers

Y Ffarmers

Llongyfarchiadau Rhodri ac Esther yn Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn, ar gael eu henwebu ar restr Walesonline.co.uk  fel un o'r "18 gorgeously cosy Welsh Pubs you'll never want to leave".   Falch i fedru eich cyflenwi efo cynnyrch hollol lleol i Llanfihangel.

Cynnig Heddiw

Selsig Draig Gymreig a Selsig Porc a Chennin lawr o £12.50 i £9.99TODAY's ONLY.!!

Ffenestr heddiw

Ffenestr heddiw

Dewis o Gig Oen Dyffryn Ystwyth o'n fferm ni ein hunain;   Porc Penlan, cig Eidion lleol Ceredigion o Fferm Morfa, Llanrhystud a Chyw Iau Maes Cefnllan y penwsnos yma.   Hefyd Selsig y chwe gwlad,  Chorizo, Slimmers Porc; Cig Oen, Mintys a Mel; Porc a Chennin; Porc;...

Gem Cymru -v- Lloegr

Byddwn yn cau am 3 o'r gloch pnawn fory er mwyn i'r staff gael fynd i wylio'r gem rygbi. We will close at 3.00 pm TOMORROW, so that the staff can watch the game.

Selsig y Chwe Gwlad

Selsig y Chwe Gwlad

"Selsig y  Chwe Gwald" ar gael yn ystod y  tymor Rygbi Rhyngwladol yn unig.  Peidiwch a'i miso!     Digon o'r porc gorau Cymreig lleol efo ysgytwad o flasau rhyngwaldol.    Adlewyrchiad o'r hyn sydd i ddod yn ystod y Bencampwriaeth.  Pob lwc i dimoedd Cymru y...

Haggis MacRattray

Haggis MacRattray

Rob yn falch o fedru dilyn Llinach y teulu Rattray nol i'r Alban i'r 1820au ac wedi creu rysait eu hun i'r Haggis MacRattray o barch i'w gyndeidiau

Croeso i Dennis

Croeso i Dennis

Croeso i aelod newydd o staff sydd wedi ymuno a'r tim ers dechrau'r flwyddyn.   Daw Dennis Hodges atom o Swydd Henffordd, wedi gweithio yn y diwidiant cig am dros 30 mlynedd mae ganddo brofiad helaeth o weithio mewn siopau Cigydd ac hefyd mewn ffactoriau prosesi.  ...

Da iawn Y Ffarmers

Da iawn Y Ffarmers

Llongyfarchiadau i Rhodri ac Esther yn ein tafarn lleol Y Ffarmers, Llanfihangel-y-Creuddyn am gael eu henwebu yn y "The Telegraph's Top Chef's Favourite Restaurants". Falch iawn drosto chi.   Dyma oedd gan Elisabeth Luard, i ddweud Elisabeth Luard, 9.Y Ffarmers,...

Oriau Agor

Ar gau heddiw Agor fory 8.30-5.00 Agor Dydd mercher 8.30-5.00 Ar agor Dydd Iau 8.00-3.00 Ar GAU Dydd Calan Ar Agor Dydd Sadwrn 8.00-4.00  

Cyfarchion y Tim

Cyfarchion y Tim

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda wrth y tim i gyd. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth yn 2015. Merry Christmas and a Happy New Year from the Rattray team. Thanks to all our customers for their support in 2015.

Barnu Carcas Wyn

Barnu Carcas Wyn

Profodd y genedlaeth nesaf o deulu Rattray eu gallu i adnabod stoc o ansawdd yr wythnos yma, drwy dod i'r brig yng nghystadleuaeth Barnu Carcas Wyn Clybiau Ffermwyr Ifainc Cymru yn y Ffair Aeaf.   A hithau ond yn 13 oed, llwyddodd Elin Rattray i gipio'r wobr 1af yn yr...

Dewch ‘da ni i siop Rob Rattray

Dewch ‘da ni i siop Rob Rattray

"I ni bant i siop Rob Rattray....  Ma' nhw'n deud fod yr adar pert i gyd yno erbyn 'dolig" Archebwch nawr     01970 615353     admin@robrattray.co.uk  

Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i Westy’r Belle Vue

Llongyfarchiadau i rai o'n cwsmeriaid Nathan a Charlie o Westy'r Belle Vue Royal yn Aberystwyth a ennillodd eu lle yn rownd derfynol Gogydd Cymru., Da iawn Nathan a Charlie a phob lwc yn y ffeinal ym mis Chwefror.   Meddai Nathan Davies "Rob Rattray butchers we...

Is-Becampwr yn Arwerthiant Defaid Beltex

Is-Becampwr yn Arwerthiant Defaid Beltex

Rattray Worthington yn ennill y Bencampwriaeth Gwrywaidd a'r Is-Bencapwriaeth ay Arwerthiant y Defaid Beltex yng Ngaerlywelydd dydd Gwener efo hwrdd wedi ei fagu o fewn y ddiadell

Dafad Beltex yn gwerthu i’r Alban

Dafad Beltex yn gwerthu i’r Alban

Gwelwyd defaid o'r ddiadell yn dennu prynwyr o bob rhan o'r wlad yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoes gyda'r ddafad gyntaf i'r cylch W054 yn gwerthu i fridiwr o Swydd Ayr yn ne'r Alban.  Cafwyd y pris uchaf o £500 gan Rhys Lewis o ddiadell Elan Valley...

Is-bencampwr gwrywaidd yn Arwerthiant Beltex

Is-bencampwr gwrywaidd yn Arwerthiant Beltex

Cyntaf yn y dosbarth wyn hyrddod ac Is-bencapwr gwrywaidd y sioe ddoe yn Arwerthiant y defaid beltex yn y Trallwng i  "Rattray Alligator" RAT A005  allan o'n hwrdd "Dooley Thurston" and dafad "Rattray Patsy"    Gwerthu am  £1,000  i feirinaid y dydd sef Huw Owen,...

Epil Rattray yn dod i’r brig

Epil Rattray yn dod i’r brig

Braf oedd gweld epil o diadell Rattray yn dod i'r brig yn y sioe cyn yr Arwerthiant dydd Mercher.  Yn ennill Pencamperiaeth Benywaidd a'r Is-Bencampwriaethac yn gwerthu am £1300 oedd dafad flwydd o eiddo Ioan Jones, sef Tywi Wispa sy'n ferch i Rattrays Stan the Man a...

Hyrddod yn gwerthu yn dda

Hyrddod yn gwerthu yn dda

Cafwyd prisiau da am hyrddod Beltex blwyddi yn arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng ddoe gan werthu am gyfartaledd o £883 yr un.   Daeth pris uchaf y lloc oddiwrth Owens, Sandilands am win hwrdd sioe sef, Rattrays Wally.  Aeth Rattrays Wesley i ymuno a...

Hyrddod Beltex ar werth

Hyrddod Beltex ar werth

Naw hwrdd Beltex blwydd yn barod i Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng dydd Mercher.  Sioe am 12. Arwerthiant am 2.  Rhifau 125- 133.   Rattrays Walter RAT W001.  Hwrdd cry' a chorfforol allan o Mr Urdd a dafad Belgaidd Rattrays Wmffre RAT W003 a Rattrays...

Pob lwc Mathew

Pob lwc Mathew

Mae Mathew yn ein gadael heddiw ar ol wyth mlynedd o wasanaeth i ni.  Byddwn yn colli ei allu fel aelod gwerthfawr o'r staff ac hefyd ei gwmni hwyliog.  Pob lwc i ti Mathew wrth i ti gychwyn ar addysg bellach ym Mhrifysgol Aberystwyth i ddilyn gyrfa newydd.

Grwp Rhyngfrid yn Sioe Llanilar

Grwp Rhyngfrid yn Sioe Llanilar

Curo 13 o fridiau eraill i ennill y Bencampwriaeth Rhyngfrid i Grwp o Dri yn Sioe Llanilar dydd Sadwrn efo grwp o ddefaid blwydd wedi eu magu ein hunain sef, hwrdd blwydd Rattrays Wally (RAT W019) a dwy ddafad flwydd Rattrays Winni (RAT W044) a Rattrays Winolwen (RAT...

1af Hwrdd Blwydd Beltex Sioe Llanilar

1af Hwrdd Blwydd Beltex Sioe Llanilar

Ennill y dosbarth i wyn gwryw Beltex efo oen hwrdd wedi ei fagu yn ein diadell, sef Rattray alligator (RAT A005).   Bydd yr hwrdd ar werth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymry yn y Trallwng ar ddydd Mercher, 2ail Fedi 2015.   Mae'r oen allan o un o'n hen ffefrynau yn y...

Pencampwriaeth yn Sioe Llanilar

Pencampwriaeth yn Sioe Llanilar

Texel Glas o braidd Steffan ac Elin Rattray yn ennill Pencampwriaeth yr Adran i Ddefaid o Unrhyw Frid Cyfandirol neu Prydeinig Llawr-Galad arall yn Sioe Llanilar dydd Sadwrn efo dafad flwydd "Rattray X-rated",  wedi ei magu allan o ddafad ein hunain a hwrdd o'r...

Beltex ar werth yn Arwerthiant y Trallwng

Beltex ar werth yn Arwerthiant y Trallwng

9 Hwrdd Blwydd  (RAT W001    RAT W003    RAT W005     RAT W008     RAT W009    RAT W019    RAT W011    RAT W013    RAT W023) 10 Dafad Flwydd  (RAT W054    RAT W052    RAT W043     RAT W040     RAT W037    RAT W035    RAT W030     RAT W029      RAT W014    RAT W033) a...

Arwerthiant Hyrddod NSA

10 Hwrdd Beltex-x-Charolais a 5 Hwrdd Beltex-x  ar werth yn Arwerthiant yr NSA yn Llanelwedd ar yr 21ain Medi 2015

Beltex a Texel Glas ar werth

Mae gennym amrywiaeth o ddefaid, hyrddod blwydd ac wyn hyrddod Beltex, Beltex-x a Texel Glas i'w gwerthu yr hydref yma mewn amrywiol arwerthiannau a gartref.   Mae croeso i brynwyr galw i'w gweld ar unrhyw adeg, drwy gysylltu ymlaen llaw.

Ennill am farnu defaid Beltex CFfI Cymru

Ennill am farnu defaid Beltex CFfI Cymru

Mor falch o lwyddiant Elin wrth iddi ennill cystadleuaeth Clybiau Ffermwyr Ieuanic Cymru yn Barnu  Defaid Beltex (dan 16) yn y Sioe Frenhinol wythnos hyn.   Camp arbennig a hithau ond yn 12 oed. Da iawn ti Elin.

Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Ein cig ar gael yn y Sioe Frenhinol

Prysurdeb yn stondin fwyd Jonathan a Beth Little ar faes y Sioe Frenhinol wythnos hyn..   Mae amrywiaeth o roliau cig oen, byrgers biff a chig oen ar gael ar y safle ger Mynedfa M, rhes A (agos i fynedfa cefn y Babell Flodau)   Cig oen o fferm Troedrhiwfronfrech a'r...

Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Ein Cig Oen lawr £2.00 y kg

Gostyngiad o £2.00 y kilo ar ein cig oen i gyd.  Mae ein cig oen i gyd yn cael ei gynhyrchu ar ffermydd lleol a'i dewis gan Rob ei hun. Cig Oen wythnos yma wedi ei gynhyrchu gan Colin Davies ar fferm Troedrhiwfronfrech....sydd llai na 2 filltir o'r siop,

Pob lwc Jonathan

Pob lwc Jonathan

Mae Jonathan theobald yn ein gadael wythnos yma ar ol 9 mlynedd o wasanaeth.  Daeth atom ar ol gadael yr ysgol a bydd yn dipyn o newid i ni wythnos nesaf.   Pob lwc iti Jonathan wrth iti ddilyn trywydd newydd ac ail gydio ym myd addysg i asudio dy gariad cyntaf, sef...

Dilyn ol traed ei mham

Dilyn ol traed ei mham

Yn Sioe Aberystwyth yn 2011 ennillwyd pencampwriaeth benywaidd y Defaid Beltex ynghyd ac Is-Bencampwriaeth Adran y Defaid  gan dafad flwydd a fagwyd gennym, sef  dafad a enwyd yn Rattrays Presidents Lady.   Yn sioe 2015 dilynnwyd yn union yr un llwybr gan ei merch,...

Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Pencampwriaeth Rhyng-frid y Defaid

Buddugoliaeth yn yng  nghystadleuaeth Rhyng-frid i Grwp o Dri yn Sioe Aberystwyth efo dwy oen fenyw ac un oen hwrdd o frid y Texel Glas.  Roedd y tri wedi eu magu ar ein fferm o ddiadell y Texel Glas ac yn eiddo i'r plant, Steffan ac Elin Rattray. ac yn ennill mewn...

Llwyddiant yn Sioe Aberystwyth

Llwyddiant yn Sioe Aberystwyth

Diwrnod da yn Sioe Aberystwyth ddoe.  Pencampwriaeth Beynwaidd yr Adran Beltex a Is-bencampwriaeth yr Adran gyfan, efo Dafad Flwydd, Rattray Wenolwen.a hynny mewn dosbarthiadau cryf efo 67 o ymgeisiadau yn yr adran gyfan.

Cyflenwi cig lleol i Sioe Aberystwyth

Cyflenwi cig lleol i Sioe Aberystwyth

Cynnyrch lleol ar gael yn Sioe Aberystwyth fory yn cael ei ddarparu gan Gigyddion Rob Rattray  sef Byrger Cig Eidon, Byrger Cig Oen, Porc a Chig Oen i'w gwerthu mewn roliau ar stondin  Jonathan a Beth Little sy'n rhedeg cwmni arlwyio lleol o Bont Creuddyn, ger...

Ffermio Dydd Sadwrn 12.30

Ffermio Dydd Sadwrn 12.30

Ail-ddarllediad 12.30 heddi. S4C. "Yr wythnos hon.........a bydd Meinir Howells yn ymweld â theulu’r Rattray ger Aberystwyth sydd wedi dod i’r brig yng nghystadleuaeth y defaid Beltex."  

Arddangosfa Torri Cig Oen

Arddangosfa Torri Cig Oen

Yn ystod ymweliad Clwb Beltex Cymru, arddangosodd Rob ei sgiliau wrth dorri cig oen mewn amrywiol dduliau gan son am ei ffyrdd ei hun o arddangos a farchnata ei gynnyrch yn y siop.

Clwb Beltex Cymru yn ymweld a’r praidd

Clwb Beltex Cymru yn ymweld a’r praidd

Ar ddydd Llun Gwyl y Banc, croesawyd aelodau Clwb Beltex Cymru i'r fferm i weld y ddiadell Rattray o ddefaid Beltex.   Rhain fu'n fuddugol yng ngystadleuaeth diadell fawr y flwyddyn yn 2013 a 2014.    Soniodd Rob wrthynt am hanes y llinellau magu o fewn y ddiadell a...

Cig Eidon Cymreig

Cig Eidon Du Cymreig yr wythnos yma o fuches enwog a lleol "Neuadd" o eiddo William Jenkins, Neuadd yr Ynys, Taliesin

Cyflenwyr yr wythnos yma

Cyflenwyr yr wythnos yma

Cig Eidon  o Robert Lewis a'r teulu, fferm Glanelan, Cwmdauddwr Porc a Chig Moch    -  Brinley & Carwyn Davies, Penlan                                                                         Cig Oen  o Fferm Morfa, Llanrhystud...

“Wales on line” yn enwi y 45 ty bwyta goaru yng Nghymru…

Llongyfarchiadau i'n cwsmeriaid Baravin, Aberystwyth,   Harbourmaster, Aberaeron,       Y Ffarmers, Llanfihnagel-y-Creuddyn,           Gwesty Cymru, Aberystwyth    ac Ultracomida, Pier Street, Aberystwyth  a enwebwyd yn rhestr 45 ty bwyta gorau Cymru  yn...

Cig Oen Tymor Newydd

Cig Oen Tymor Newydd

Cig oen Cymreig lleol ar gael ar gyfer penwythnos y Pasg.   Cig Oen cyntaf tymor newydd o Fferm y Morfa Llanrhystud wythnos hyn.

Wythnos Brecwast 25-31 Ionawr

Dechreuwch y dydd yn iawn gan lenwi eich boliau efo pryd da o frecwast yn cynnwys tafell o facwn cartref, efo selsig ein hunain ac wyau maes Alltfedw.

Beltex Rattray yn ennill y Gystadleuaeth Diadell Fawr

Beltex Rattray yn ennill y Gystadleuaeth Diadell Fawr

Dyma lun  o ddefaid ein ddiadell Beltex a ennillodd wobr am y Ddaidell  Fawr Orau efo Clwb beltex Cymru yn ddiweddar.   Dyfarnwyd y gystadkeuaeth gan Mr John Hall, Llywydd Cymdeithas y Defaid Beltex yn ystod yr hydref a gwelir yn y llun y ddiadell ar yr adeg hynny,

Selsig yr Wythnos

Selsig yr Wythnos

Selsig yr wythnos hyn yn cynnwys Porc,        Porc a Chennin, Cig Oen , Mintys a Mel Porc "Slimmers"     a Porc, Puper Lemwn a Chennin Syfi "Slimmers"

Amserau Agor

Dydd Mawrth 23ain Rhagfyr   7.00 - 5.30 Noswyl Nadolig         7.00  - 3.00 (Archebion I#w casglu erbyn 2) Dydd Nadolig a Gwyl Sant Steffan    Ar GAU Dydd Sadwrn  27ain Rhagfyr      8.00 - 2.00 Dydd Sul 28 Rhagfyr            Ar Gau Dydd Llun 29ain Rhagfyr    AR GAU...

Rhowch daleb i Siop Rob Rattray fel anrheg y Nadolig yma

Rhowch daleb i Siop Rob Rattray fel anrheg y Nadolig yma

Angen anrheg funud olaf?............beth am roi Taleb i Siop Cigydd Rob Rattray?.    Ar gael am unrhyw swm a gellir ei defnyddio fel y mynnwch  ... wrth siopa unwaith neu dros gyfnod o  wythnosau.   Anrheg defnyddiol a delfrydol !   Ar gael drwy'r flwyddyn.

Is-Bencampwr y Ffair Aeaf a Phencampwr y Bustuch, a brynwyd gan Rob Rattray yn yr arwerthiant, wedi gael ei arddangos gan Aeron & Berwyn Hughes, Cwmhendryd, yn awr yn ein huned cig yn barod i'w baratoi erbyn y Nadolig.   Wedi lladd allan yn 68.4% (624kg pwysau byw,...

Cig Eidon i’r Nadolig

Cig Eidon i’r Nadolig

Ein Cig Eidon o'r Ffair Aeaf yn hongian ar gyfer y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.   Bydd yn y siop yn ystod yr wythnos.  Archebwch yn awr i sicrhau toriadau addas.

8 o Wartheg o’r Ffair Aeaf

8 o Wartheg o’r Ffair Aeaf

Rydym wedi sichrau bydd gennym gig eidon gorau Cymru yn y siop i'r Nadolig!!.   Wyth o warthog wedi eu prynu yn y Ffair Aeaf wythnos yma gan gynnwys Is-Bencamper y Sioe, sef Pencampwr y Bustych.  Eidon croes Glas Prydeinig, oedd hwn o eiddo Aeron a Berwyn Hughes o...

Ennillydd arall o’r Ffair Aeaf

Ennillydd arall o’r Ffair Aeaf

Dai Jones yn edmygu un arall o'n gwartheg sef  Is-Bencampwr y Bustych yn y Ffair Aeaf.    Eidon croes Charolais o eiddo teulu Hughes, Cwmhendryd yn cael ei arddangos yma gan y cynorthwydd ifanc a chyfrifol Cai Edwards.

Archebwch ein dofednod i’r nadolig NAWR

Archebwch ein dofednod i’r nadolig NAWR

A ydych wedi archebu eich dofednod i'r Nadolig eto?    Os nag ydych, nawr yw'r cyfle, peidiwch gadael yn rhy hwyr........ffoniwch ni yn y siop  01970-615353 neu e-bostiwch ni   archeb@robrattray.co.uk

Cig Eidon wythnos yma

Cig Eidon Du Cymreig o Wil Davies,Brynglas, Ponterwyd sy'n magu Gwartheg Duon Cymreig o'r safon gorau o fuches  enwog Coedllys.

Calendar 2015

Calendar 2015

Rydym yn fodlon hysbysebu gweithgareddau ein cwsmeriaid ar ein calendar blynyddol,  yn rhad ac am ddim ....os cawn y wybodaeth mewn llaw o fewn yr wythnos nesaf.

Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Cyflenwyr ar “Cefn Gwlad”

Llongyfarchiadau i deulu'r Hughes', fferm Cwmhendryd ar raglan wych o "Cefn Gwlad" neithiwr.   Sioe arbennig o wartheg biff a chyflwyniad hyfryd o'r teulu cyfan.  Da iawn chi.   Bydd cyfle i ail-weld y rhaglen ar bnawn Iau 2 Hydref am 1.30 neu dydd Sadwrn 11 Hydref am...

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau mawr i'n cyflenwr, Berwyn Hughes, ar ei briodas a ffrind teuluol  Elin Jones, dydd Sadwrn.  Pob hwyl i chi eich dau i'r dyfodol.

Defaid Texel Glas yn Sel NSA dydd Llun 22 Medi

Defaid Texel Glas yn Sel NSA dydd Llun 22 Medi

Hwrdd Blwydd a Dwy Ddafad Flwydd ar werth yn Sel yr NSA yn Llanelwedd dydd Llun nesaf.   Cylch 6.  Rhif 1387.   Rattrays Wizzkid.   Hwrdd Blwydd, allan o  ddafad ein hunain, Rattrays Tanneka,  a hwrdd wedi ei fewnforio o wlad Belg o dras yr Iseldiroedd BE 4212-0812. ...

Dafad Flwydd Texel Glas yn gwerthu am £950

Dafad Flwydd Texel Glas yn gwerthu am £950

Safodd dwy ddafad o ddiadel y Rattrays yn 2ail a 4ydd yn nosbarthiadau y Defaid Blwydd yn Sioe ac Arwerthiant Caerwragon yn ddiweddar.    Yn ail ac yn gwerthu am £950 I deulu Harding o cefnypwll Abermiwl oedd  RATTRAYS WICKED LADY, tra roedd   RATTRAYS WISHFUL...

Pencampwriaeth Arwerthiant Beltex Y Trallwng

Pencampwriaeth Arwerthiant Beltex Y Trallwng

Dyfarnwyd hwrdd blwydd o eiddo teulu'r Rattrays yn Bencampwr yn Arwerthiant y Defaid Beltex yn y Trallwng dydd Mercher 3ydd Fedi 2014 gan y beirniad profiadol, Mr John Hall o ardal Caerlywelydd.    Enillodd "Rattrays Tyson" (RAT T037) glod eisioes pan ddaeth yn ail yn...

Had Texel Glas ar Werth

Had Texel Glas ar Werth

Had o'n hwrdd  "Penybec  PGA/06/3014M" ar werth am bris. teg.   Ennillod y wobr gyntaf yn nosbarth yr wyn hyrddod yn adran y defaid Glas Texel yn y Sioe Frenhinol yn 2006 ac mae'n dad neu'n daid i'r mwyafrif o ddefaid ein diadell ni.     Ennillodd tri o'i epil y Grwp...

Beltex Caerwrangon

Beltex Caerwrangon

Yn Barod ar gyfer Arwerthiant Beltex yng Nghaerwrangon dydd Gwener......Rattrays Tywysog (RAT T052) mab i'r enwog Mr Urdd ...........(ac yn hanner brawd I bencampwr Y Trallwng ddoe) a'i fam yn un o ffefrynau y ddiadell,   Rattrays Presidents Lady, (wedi ei henwi felly...

Defaid Glas Texel ar werth yn Sel Caerwrangon

Defaid Glas Texel ar werth yn Sel Caerwrangon

Defaid glas Texel ar werth yn Sel Caerwrangon ar y 5ed Fedi I gynnwys Rhif 150     RATTRAYS WISHFUL THINKING   (RAT/13/0024W)   geni 06/03/2013   Twin    Tad : Rattrays Werbrouck 4212-0814 (wedi mewnforio)     Mam  Rattrays Tywysoges RAT/11/2580 Rhif 151   RATTRAYS...

(English) Beltex semen for sale

(English) Beltex semen for sale

Had o Rattrays Mr Urdd ar werth gennym.   Hwrdd cryf, cyhyrog a ennillodd Bencampwriaeth Gwrywaidd yr Adran Beltex yn y sioe Frenhinol yn 2010.

Arwerthiant Beltex Y Trallwng 3 Medi 2014

Arwerthiant Beltex Y Trallwng 3 Medi 2014

Defaid Blwyddi Beltex ar Werth yn Arwerthiant Y Trallwng dydd Mercher yma.   Sioe am 1.  Arwerthiant am 3. Rhifau 39-44 Maynlion llawn ar wefan http://www.beltex.co.uk/Welsh_Premier_Beltex_14.pdf

Hyrddod Texel Glas ar werth yng Ngaerwrangon

Hyrddod Texel Glas ar werth yng Ngaerwrangon

Ar werth yn Arwerthiant Caerwrangon ar y 5ed Fedi bydd Oen Hwrdd  Rhif 296    RATTRAYS X-BOX allan o hwrdd Werbrouck 4212-0812 wedi ei fewnforio o wlad Belg a dafad ein hunain Rattratys Tanneka (RAT/11/00004).  Hwn yn oen cryf ac wedi ei arddangos yn y Sioe Frenhinol...

Hyrddod a Defaid Beltex ar werth

Hyrddod a Defaid Beltex ar werth

Hyrddod a Defaid Blwydd o'r ddiadell ar werth yr haf yma.   Rhai yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru ym Marchnad y Trallwng ar Ddydd Mercher 3ydd Medi 2014.   Eraill ar werth o adref. Tri Oen Hwrdd Beltex ar werth yn Sel y Gymdeithas yng Nhaerliwelydd  ar y 14eg Awst...

Wyn Hyrddod Beltex ar werth

Wyn Hyrddod Beltex ar werth

Tri Oen Hwrdd o'r ddiadell ar werth yn Arwerthiant y Gymdeithas Defaid Beltex yng Nghaerlewelydd ar 14eg Awst 2014 312        Rattray's Waldo (RAT.W018)            Mam : Rattray's Patsy.   Dafad o linach Clary Keiser Chief a Grays Mustang Sally.............Ein oen...

3ydd yn Adran y Tywyswyr Ifainc yn y Sioe Frenhinol

3ydd yn Adran y Tywyswyr Ifainc yn y Sioe Frenhinol

Er dim llwyddiant efo'r defaid eleni, balch iawn oedd Rob o weld Elin yn sefyll yn 3ydd mewn cystadleuaeth gref iawn yn Adran y Tywyswyr Ifainc yn y Sioe Frenhinol.   Bu wrthi yng ngwres y dydd, ar y prynhawn dydd Mercher yn profi ei gallu i arddangos oen hwrdd Texel...

(English) Glan Elan Beef for Triangle Inn, Rhayader

(English) Glan Elan Beef for Triangle Inn, Rhayader

Bydd Cig Eidon wedi ei gynhyrchu gan Rob Lewis ar Fferm Glanelan a chig oen o'n fferm ni ein hunain,  ar fwydlen Tafarn y Triongl yng Nhwmdauddwr, Rhaedr Gwy (www.triangleinn.co.uk) yr wythnos nesaf, ar gyfer ymwelwyr fydd yn ymweld a'r ardal dros wythnos y Sioe...

Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru

Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru

Rob, Sheila, Steffan & Elin Rattray yn derbyn y Cwpan am Diadell y Flwyddyn Clwb Beltex Cymru oddiwrth cyn-Gadeirydd y Clwb,  Hefin Hughes.    Beirniadwyd y gystadleuaeth gan Mr Tom Ashton o Wigan, Swydd Caerlyr.   Ef oedd y gwr cyntaf i fewnforio defaid Beltex o...

www.robrattray.co.uk yn Gymraeg

www.robrattray.co.uk yn Gymraeg

Dathlwn Dydd Gwyl Dewi efo gwefan Gymreig!   Cymerwch olwg arno a mawr obeithiwn fydd ei gynnwys yn plesio!    Mae gennym un neu ddau o fan broblemau sydd eto i'w datrys yn dechnolegol...........felly maddeuwch i ni am y tro!   Gobeithiwn y byddwn yn medru datrys...

Ein Gwefan Gymreig

Ein Gwefan Gymreig

Bydd ein gwefan Gymreig bron yn barod a bydd i'w weld o Fawrth 1af ymlaen!   Trowch mewn i edrych arno ar Ddydd Gwyl Dewi.    Rydym yn agored i unrhyw sylw a chyngor.   Gellir gysylltu ar ebost archeb@robrattray.co.uk  neu swyddfa@robrattray.co.uk.

Fflat i’w osod Canol Tref Aberystwyth

Fflat i’w osod Canol Tref Aberystwyth

Fflat ar gael i'w gosod yn Stryd y Ffynnon Haearn, Aberystwyth mewn cyflwr da.  Fflat ail-lawr efo cyntedd preifat, Cegin a lle bwyta efo unedau, popty, rhewgell a peiriant golchi a sychu, Lolfa cyfforddus, Ystafell wely ddwbwl, Ystafell Ymolchi.  Gwres...

Gem fawr Nos Wener – nid dydd Sadwrn!

O diar ....camgymeriad ar ein calendar!!   Mae gem Cymru -v- Ffrainc arno Nos Wener am 8.00 ac nid dydd Sadwrn fel a ymddengys ar ein calendar.    Ddrwg iawn gennym am hyn....peidiwch a colli'r gem o'n herwydd!

Cig Eidon a Chig Oen Cymreig

Cig Eidon a Chig Oen Cymreig

Blwyddyn wedi y sgandal cig ceffyl mae Rob yn dweud "Gwelwyd cwsmeriaid newydd yn dod i'r siop yn sgil y sgandal cig ceffyl.   Rydym yn ymfalchio mewn cynnyrchu lleol a gallwn sefyll tu ol y cownter yn hollol hyderus y gallwn olrhain y tarddaid  a'n bod yn cynnig...

Crempog Dwbwl

Crempog Dwbwl

Ymddiheiriadau lu i'n cwsmeriaid a ddilynodd ein calendar a gwneud grempog dydd Mawrth diwethaf!!.    4ydd Mawrth yw'r diwrnod crempog swyddogol.  Sori bobol ond falch deall bod gymaint ohonoch yn defnyddio ein calendar.   Dyma sgem Rob i gael crempog ddwy waith...

Selsig y Chwe Gwlad

Selsig y Chwe Gwlad

Mwynhewch pryd blasus efo'n selsig unigryw Chwe Gwlad wrth wylio gemau rygbi'r Twrnament Chwe Gwlad y gwanwyn yma.  Pob lwc i dim Cymru.

Gwefan Gymreig!

Gwefan Gymreig!

Rydym nawr wrthi yn paratoi fersiwn Gymreig o'r wefan.    Mae gennym ychydig o waith i'w wneud arno eto ond mawr obeithiwn y bydd yn barod i'w lawnsio yn swyddogol ar Ddydd Gwyl Dewi.   Felly edrychwn ymlaen at Fawrth 1af a mawr obeithiwn y byddwch ym mwynhau pori...

Nadolig Llawen

Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda i'n holl gwmeiriaid.   Mwynhewch yr wyl.

Oriau Agor

Dydd Sadwrn  21 Rhagfyr             8 am to 4 pm Dydd Sul        22 Rhagfyr            10 am to 3 pm Dydd Llun      23 Rhagfyr            7 am to 5.30pm Dydd Mawrth  24 Rhagfyr            7 am to 3 pm DYDD NADOLIG                          AR GAU DYDD SANT...

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Llyfr Ysgol Llanfihangel Y Creuddyn

Mae'r llyfr wedi cyrraedd!  Ar werth yn y siop o heddiw ymlaen.   Trysor o lyfr yn cofnodi 175 mlynedd o hanes yr ysgol arbennig yma. Wedi cael cipolwg arno ac mae'n gasgliad o luniau lliw a du a gwyn o 1900 hyd heddiw,  dyfyniadau o'r llyfrau log ers 1878, dogfennau...

Adar da yw adar Rattray !

A ydych wedi archebu eich dofednod i'r Nadolig eto?    Os nag ydych, nawr yw'r cyfle, peidiwch gadael yn rhy hwyr........ffoniwch ni yn y siop  01970-615353 neu e-bostiwch ni   archeb@robrattray.co.uk

Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Cig Eidon Gorau Cymru o’r Ffair Aeaf yn Llanelwedd

Gwelwyd Rob yn barnu dosbarthiadau'r moch byw yn y Ffair Aeaf yn llanelwedd dydd Llun ac yna barnu'r Pencampwraiethau ar y dydd Mawrth.    Yn hwyrach yn y dydd, bu Rob yn llwydiannus wrth brynu Pencampwr y Moch oddiwrth Andrew Davies o Llanon.     Prynwyd hefyd 8 o...

Byddwch ar y blaen !

Byddwch ar y blaen !

Archebwch eich cig i'r Nadolig nawr...........un peth yn llai i ofidio am!                

Archebwch eich cig Nadolig NAWR

Archebwch eich cig Nadolig NAWR

Archebwch eich cig a dofednod i'r Nadolig nawr.   Archebwch yn gynnal a bydd hyn yn help i ni i sicrhau y gallwn gadw yn union beth ydych eisiau i'r Wyl.

Pencampwriaeth Benywaidd y Texel Glas yn y Sel Hyrddod

Pencampwriaeth Benywaidd y Texel Glas yn y Sel Hyrddod

Rattrays Verona  RAT/12/00009 (rhif 1454) a ennillodd y Bencampwriaeth Benywaidd yn Adran y Defaid Texel Glas heddiw yn  Sioe y bridiau cyn yr Arwerthiant fory.  Safodd yn gyntaf yn nosbarth y defaid blwyddi Texel Glas cyn mynd ymlaen i ennill y Bencampwriaeth, tra...

Arwerthiant Defaid Beltex yn Trallwng

Arwerthiant Defaid Beltex yn Trallwng

Grwp o hyrddod a defaid safonol o braidd y Rattrays ar werth yn Arwerthiant Clwb Beltex Cymru yn y Trallwng, dydd Mercher, 4ydd Medi 2013.  Sioe am 1 o'r gloch ac Arwerthiant am 3 o'r gloch. Defaid Blwyddi  LOT 10 Messrs R & S Rattray (Rattray's) RATTRAY'S SGUTHAN...

Brecwast Fferm

Brecwast Fferm

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Gwefan Gymraeg

Gwefan Gymraeg

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.

Nadolig llawen

Nadolig llawen

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America.